Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/65

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


i 6() N()RI)RE BERGENHUS AMT. vatns og Veitestra11dsvat11s (lalføre; l1erredets nordlige del dækkes for en stor del af JoStedalsbræen. St-(el.r;ziɔ2ge)z ost(wjor H((VfÏ9ZOWt’Gfll-G og Veif()—S—ta-a)z(lse:(mz.S“ (laljøre skal først omtales . Her kommer mellem Lyste1—fjorden og HafSlovatn ind i her- redet den nordøstre ryg af Hac(gm(ele)a, 1161 meter høi, fra Sogn- (lal (og Lyster almenning). Langs grændsen mod Sogndal er en række smaa toppe. Fra fjorden gaar op til Hafslovat11 en bred, veldyrket dalfør- SæDl(11l11g; langs Hafslovatns nordre bred indtil omtrent midt for samme er ogsaa 111Gget dyrket og bebygget land. Mellem Lysterfjo1—den og BygdeelVens dalføre ligger Mol(len ]111 meter høi, hvis top er trigonometrisk punkt. Mol(len er afrundet, men med steilt fald i alle retninger. Sydvest for Mol(len ligger toppe11e Bon(lehaz(g, Vetleskogboei-(l(ɔ)z, 664 meter, og F(ez-olds- ()“el(l, 6ð9 meter. Bygdeelvens (Z(lZjl)l’(3 gaar fra Gaupnefjorden Sydvestover til Alsteigen, bøier saa mod nordvest og efterhaanden 111ere vestover under navn a-f Dals(l((l())e, der taber sig i Kringlebofn mellem Hvaleggen og Krokberg. Der fortsætter en forsænkni11g fra Byg- deelvens dalføre nedover mod Hafslovatn. Dalføret er Vel(lyrket. Dalsda1en er en trang sæterdal, og dens øverste de1, Kringlebotn, er ganske ubeboet. Landet østenfor Veitestrandsvatn strækker sig op i Joste- dalSbræen. Fra VeitestrandSvatn gaar der op en række af mindre dalfører og botner. Der er her flere lidet fremtræ- dende toppe. KcZ—(e)V—)Zeelc;e)1s (laZjbre er en si(leda-l til J ostedalen og gaar i vest ind mellem Kamben og Krokberg. Der er kun en enkelt sæter. Toppe er: Kamb(W paa Lyster græ11(lse, “S’kog-s;O“eZ(l, Kar-okb(ɔ)1“g, Klebereggen, Hvalegg(m og Mo(Zv(maase, 747 meter; den sidste er en Sam- ling af mindre toppe. Fjeldskraaningen mellem Veitestrandsvatns nedre og Ha-fslovatns øvre (le1 benæv11eS Sog(åfjel(l. Den nordre del er en smal ryg, dækket af evig is og s11e. Vestover mod Veitestrandsvatns dal falder fjeldet stupbrat af mellem en fortløbende række af mindre dalfører og botner. Der er 5 dale og 3 botner paa rad fra nord til Syd. I)isse ud- munder ikke i niveau med hovedda1ens bund, men høit oppe i fje1dsiden; Opefter denne ligger nedenfor dalmundingerne store aurkegler, der fra de høitliggende da-le er ført ud mod l1oVed- dalens bund. Nesdale)z, den ene af dem, ligger ved Nesdalen sæter, 65O meter over Veitestrandsvatn, og de andre dalbunde ligger i omtrent samme høide. Disse dale er runde eller ovale,