Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/639

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


634 NoR1)BE BERGENHUS AB1T. Km.2 Skaa1ebræ, Tungeda1sbræ og Auster- da-lsbræ ......... 16 .98 Brekkefjeld med omgivelser . . . 5.24 Erdalsbræ, Skaa1bræ‘ Brattebakkebræ, Sæterbræ, Bødalsfje1d, Kronebræ, Kjendalsbræ og NonSnibben . . 70.52 Ravnefjeld og Gjerdeakslen . . . 23.41 l)el af Jostedalsbræ ...... 54.1O Samlet areal af evig is og Sne 247.3O Geologi. Gneis og granit danner det faste fjeld I Stryn og Loen ligger der terrasser foran indsjøerne Strynsvatn og Loenvatn (kfr. bind I, side 318—-819). Nedslagsdistrikter. Km.2 Del af Loenelven i Stryn . . . 277.6 Del af Strynselven ...... 562.() Del af HornindalSvatn (Eidselven) . 12.0 Disse vasdrag er før omtalte under beskrivelsen af de større vaSdrag (1ste bind, pag. 304—-—5 og 307). .L2t)ld6kfO8—S’6)l— ligger ved nedre ende af Opstrynsvatn. .ZJ(Zfossen og S(eterfossen i Loen egner sig til industrie11e an]æg. Foruden disse er der mange andre fossefald, f. eks. Vi(l(îfosse)z, Ø“l)8Z(3b’)’G3fO8 og Glomnesj”ossen i 0pstryn. Indsjøer. Efter karterne er der 32 indsjøer, der helt eller delvis tilhører dette l1erred. Loem;atn ligger efter den geografiske opn1aalingS karter 88 m. over havet, hvilken høide dog turde være noget for stor, idet Vandets høide over havet neppe er synderlig over 50 m. Vandet strækker sig fra Vassenden Sydvestlig 1O.5 km. opigjennen1 Loen- da1en mellem høie, steile, tildels dyrkede bredder. Fra Vassenden tiltager det efterhaanden i bredde til noget forbi Raudi, hvor bre(lden er 1.5 km. Herfra sma1ner det af til odden under Bødalsfje1d, hvor bredden er O.3 km., videre med 0.1 km. til gaarden NeSdal, hvorfra det igjen udvider sig noget. Der er ingen kjørevei langs vandet, saa al færdsel foregaar paa dette. Strynsvatn ligger efter den geografiske opmaa1ings karter