Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/505

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


500 NORDRE BERGENHUS AMT. ÂÝ()i’(lg*llZ6)l, der med en gjennemsnitlig bredde af 1.2 km. med rent løb gaar 9 km. i østlig retning ind til nord for Rise. Mi(Ztgulen, der mellem Tænøerne og Mu1ehavn gaar Sydøstlig, indSnævreS ved Kje1kenes til O.—5 km.s bredde, men udvider sig derpaa og gaar ind til Indrehus. Mellem Mule1i og IvarneS gaar en arm — Vi)z(lspollen —— 2.5 km. i sydlig retning. SørgWz(len gaar mellem Mulel1avn og neset øst for Regnen 4 km. Syd1ig ind til gaarden Sørgulen. Under indsei1ingen over Frøisjøen er flere ankexY)ladse: Ved Gaasøen er en daarlig, liden ankerpla-dS med 6 m. vand, som kan benyttes af smaafartøier. Kalvaag paa østsi(len af Frøien er en god havn saavel for større skibe som for sma.afartøier. Ve kabellængde nord af Kalz;øm ligger en baae med jernstang. Indtil l kabellæ11gde østenfor denne er den bedste anker-plads for større fartøier; her er l7 m. va-nd. Vestenfor Kalvøen inde i bugte11 er bedst at ligge for s1naafartøier; her er S—9 m. vand. Fortøiningsringe findes rundt hele havnen. Til veiledning ind paa havnen om natten kaster Smøi“ham fyr en rød sektor ind over indSeilingen. Kalvaag; der ligger i et af de bedre forhenværende vaar- sildfiskevæ1—, var en meget søgt havn saavel under fiskerierne som ved den almindelige kyStfart. Havne11 er rummelig, men da dens indre del regelmæssig fryser hver vinter, havde havne- arealet ikke desto mindre vist sig for lidet, idet nemlig fartøier under vaarsildfisketiden undertiden maatte seile bort af mangel paa havneplads. Smørhavn mellem øen Smørhavn og Rota er en god liden l1avn, 1l-—15 m. vand, sandbund og fortøiningsringe. Indseilin- gen fra vest er trang; man maa holde Sig nærmest Rota. Ved Ry(llands“hol-men paa Bre1nangerøens østSide er ankerplads paa l3 m. vand. Under seilads gjennem Frøisjøen er man med sydlige, syd- øStlige og østlige vinde udsat for faldbyger, især udenfor Gulen. Me11e1n Frøien og Bremanger ligger en mængde større og mindre holmer og sfg“(er, saa der er urent, og paa de fleste steder er kun fa1rbart for baade. Mindre fartøier kan dog med aaben vind komme frem langs Frøien1andet og gje1mem 0ldersundet“ (mellem 0lderøen og Vedelskytten), hvorpaa man ved at seile- omtrent midtfjords kommer ud i indløbet til Bremangerpollen. I Ol(ZC)“szm(let er god ankerplads, 13—-15 m. vand, ler— og san(lbund, fortøiningsringe. Man ankrer midt i sundet lidt nor- denfor aabningen mellem begge Olderøerne. VeStenom Frøien og Gaasøen ligger en mængde holmer, skjær og grunde, mellem hvilke der vanskelig kan seiles uden