Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/48

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1.YSTER HEBBE1). 43 hvilke efter l1erredets nuværende matrikulskyld havde en gjen- nemsnitsskyld af 13.44 mark. Ved udgangen af 189O var l1erredets gaardsnummere efter fogdens opgave delt i 281 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaVerne ved folketællingen i 1891 var samlet i 232 selv- stændige, beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 5.33 mark. En særskilt skyldsat skogteig Nilshovden af skyld 0.4ð mark under gaarden HengeStig er ubeboet. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken efter statistikens bereg- ninger var i 1894—98 kr. 1 742.()(), i 1895—1899 kr. 1820.0() Efter sorenskriverens opgave over solgte eiendomme i 1895 var sky1dmarken gjennemsnitlig betalt med kr. 1 257.()O. Lyster p)“(esfegáar(l (Dale) har, efter at være reduceret i hen- hold til lov af 19de juni 1882, en skyld af mark 15.5() (før reduktionen 19.98) og følgende arealer: HO‘l?8db)’“llg6t.’ Indmark . . . ‘ 7.()49 ha. Udslaatter . . 8.631 » Havnehage . . . 1 .12O » Udmarksteig . . 16 .348 » 33.148 ha. Husmandspladse ...... 15 .172 » Hustomter og et bortleiet jordstykke 1.344 » Tilsammen 49 .13134 ha. Gaardens skog bestaar næsten udelukkende af løvskog; den er ikke tilstrækkelig til gaardens behov. I Synsforretning af 1899 opgives gaardens besætning til 2 heste, l2 stk. storfæ og 20 faar. Avlingen er i 1891 opgivet til omtrent 50 hl. byg og 2O0 hl. poteter. Præstegaarden er en god og specielt for frugtavl velskikket gaard. Under synsforretningen bemærkede synsmændene angaaende Spørgsmaal om indkjøb for e1nbedet af sognepræstens store, nye tobakshus: «Da tobaks- dyrkningen vel neppe kan siges at være gaaet ind som fast led i egnens landbrug, har man ikke troet, at en saadan bygning for tiden burde optages som aabodshus paa præstegaarde11.» Der er 3 huSmandspladse. Nat til 9de december 1873 led præstegaarden og flere andre gaarde af stenskred. Samlet husdyrh01di 1891 var: 3 heste, 39 storfæ, 103 faar, 13 Svin og 49 høns. Samlet udsæd i 189O var 8.11 hl. byg, 63.12 hl. poteter, 1.5O kg. græsfrø og 4.56 ar anvendtes til kjøkkenvækster.