Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/454

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1(1NN HEBBE1). 449 fra nordbredden af dette vand gaar Grø1z(lalen i nord op i fjeldet og taber sig kort Søndenfor grændsen mod Da-viken. I den østlige del fra ](jeipen, l 859 m., og østoVer langs grændsen mod Daviken ligger toppe med bræer, der gaar op til l 632 m. Bræen og fjeldsiden sænker temmelig bratt mod dalen nord for Lassenipa og Storebotnvatn; mellem dette vand og Kvanne- botndalen ned mod Soleims(lalen gaar en ryg med flere toppe fra Dyrbot)mipa veStlig til Blaafje1d nord for S0leimsvatn. Fra Storevatns vestende gaar et dalføre nordvestlig og fører paa Kjeipens vestside gjennem et høit skar paa Risebøras vest- side over til Risevatn i Bremanger. Vestenfor dette dalføre og paa Vestsiden begrændset af Svartevat11 og dalføret derfra til Storevatn ligger Rikelofl, 1286 m. høi, og Indr“ehusbøm, der fra grændSen mod Bremanger falder først langsomt og derpaa steilt mod Solei1nsdalen. Langs herredsgrændsen vestover ligger derpaa Bør-a, 1192 m., Haan(lkloedetoa, l 035 m., MyklebosfZjeld, G)“ø[jel(l, 709 m., og Dør-“ melsh()rn og fjeldsiderne mod Norddalsfjo1—den og mod de trange dalfører fra denne. Et dalføre gaar fra gaarden Haukaas mellem Haandklædetoa og Myklebostfjeld, hvilket sidste fjeld ender mod Haukaabøra, 747 m. Mellem Haukaabøra og Kleivf1y“(2ipen gaar en trang dal op imod herredsgrændsen, hvor den ender paa østsiden af Nordoksla, 655 m. Vestligere ligger toppene S’ageholten og Gz(lskarnipa, 609 m., hvilke adskilles fra de østenfor liggende LitlehoWm og Grøj9“el(l ved et dalføre, der gaar op fra Tirdalssagen og mødes paa syd- siden af Gulskarnipa af den trange dal, der fra Urøvaagen gaar op i nordøstlig retning. Fjeldene har her styrtninger mod vest og syd og svag held- ning mod øst og nord. Langs den indre del af Norddalsfjorde11S nordside gaar en lavere aasryg, der har sin største høide i Z()’(äf)“eld, 336 m., og som falder af vestover mod Haukaaho1men. Denne lavere aasryg skilles fra Haukaabøra og Ul(ZaZ.S=m)ɔa, 7l2 m., ved en dyb, kun faa meter over havfladen liggende indsænkning fra Haukaabugten i vest til det i nord for gaarden Norddalen liggende Litlevatn. Gaardene ligger temmelig langt fra hinanden langs strand- siden og op igjennem Soleimsdale11. De tættest bebyggede strøg er kysten fra Se1jestok til Aare- braatvaag og det indre af Nor(ldalsfjorden. Der er kun ganske faa sætre. . Herredet har 786 større og mindre øer samt ca. 186O holmer og skjær. 29 — Nordre Bergenhus amt II.