Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/438

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


NAUST1)AI. HEBHE1). 433 Sagnet siger, at der paa gaarden Soleim skal findes S ø l V. Paa gaardene Fi(je og Berg i Naustdal er h e1l e b r u d; men de er lidet drevne. I Ær‘vvÏk er S a g b r u g og h ø V le ri og i N(mst(lalsj“osse)z mø11ebrug og trævarefabrik. Postaabnerier i herredet er: ÆW“Wvik, Naustdal i SØ)2(l;]ÊjOl’(Z. A„n l ø b S S t e d e r i Naustdal herred er: Helle, Ærva’k, Naustdal. Bebygning. GaardeneS og pladse11es antal er ikke Stort. De tættest bebyggede dele er Naust(lalen fra fjorden og helt op til Vonevatn; mindre tæt er bebygningen langs fjorden Beiterne er i almindelighed ganske gode, og Sætre findes derfor i temmelig stort anta1. Naustdal herreds matrikulskyld er efter den trykte matrikul- fortegnelse 834.83 mark. Naustdal herred har ifølge den trykte matrikulfortegne1Se 88 gaardSnummere, hvilke efter herredets nuværende matriku1sky1d havde en gjennemsnitSSkyld af 4.48 mark. Efter den trykte matrikulfortegnelse af 1890 var herredets gaardSnummere delt i 257 særskilt Sky1dsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved fo1ketæ11ingen 1891, var samlet i 236 selv- stændige beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matriku1skyld var 3.53 mark. Om gjennemSnitsværdien af skyldmarken henvises til, hvad derom er anført under Førde herred, til hvilket herred Naustdal tidligere hørte. Opgaver over husdyrho1d og udsæd er fra opgaverne ved fo1ketæl1ingen i 1891. MatrikulSky1d over 1O sky1dmark har følgende 2 gaarde: Naustdal, af skyld 1O.88 mark, har 5 husmandspladse. Sam- 1et husdyrho1d i 1891 var: 2 heste, 39 storfæ, 31 faar og 9 Svin samt lO høns. Samlet udsæd i 189O var: 1.28 hl. byg, 19.9 bl. havre og 28.1 hl. poteter; O.7Ö ar anvendtes til kjøkkenhaVevækSter. Naustdal, af skyld 1O.22 mark, har 8 husmandSpladSe. Sam- let husdyrho1d i 1891 var: 4 heste, 56 storfæ, 64 faar, 3 gjeter og 6 Svin samt 13 høns. San1let udsæd i 1890 var: 0.7 hl. byg, O.5 111. blandkorn, 18 hl. havre og 36 hl. poteter; 6.9 ar anvendtes til kjøkkenhaveVækster. Paa Naustdal gaard har i gamle dage mægtige folk hørt hjemme Man kjender 3 Ved navn Eiliv —— fader, søn og sønnesøn — 28 —— Nordre Bergenhus amt II.