Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/43

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


38 NORDRE BERGENHUS AMT. Mindre begunstiget er endel af Fortun sogn, som ligger høit. Sommeren er ofte for tør, der falder sjelden meget regn før sidst i juli, og august og september er Som oftest regnmaaneder i disse egne. Der anvendes tildels agervanding. Der dyrkes mest b y g og poteter; i de senere aar er tobak dyrket paa flere steder. Korndyrkningen er aftaget meget, idet meget ager er udlagt til eng. Dyrkningen a-f poteter er ogsaa aftaget lidt. Turnips dyrkes ikke, græsfrø ei heller almindelig Forbedrede redskaber er blevet noget a1mindeligere. Antallet af slaa— og meiemaskiner var 1ste januar 1896 13 stykker. Fru gtav1en er i Lyster af vigtighed og er tidligere omtalt (bind I, pag. 365). Area1et er saaledes udnyttet: Ager . . . 3.4 km.2 Eng . . . 9.—L » Ager og eng .......... . . . 12.8 km.2 Sk0g ................ 68.() » Udmark, snaufjeld, indSjøer, myr, sne, is . . l 479.2 » 1 5(i0.() km.2 Ud S æd og avl pr. maal samt foldighed: ÏV(ÏSæ(î. Avl. Fol(l. Byg . . 4O liter 3.(3() hl. 9 Poteter . . 300 » 22.()() » 7 Ei 8 GræSfrø . 31Ø2 kg. — —- Hø ...... —— 700.(’)() kg. — Herredsstyre1sen har ans1aaet Værdien af 1 maal jord til 100—800 kr. Paa lune steder ved fjorden begynder va-araannen i slutni11— gen af april; men for den største del af bygden begynder Saa- ningen i begyndelsen af mai. Den første slaat begynder i almindelighed 8 à M dage efter St. Hans. Kornet Skjæres i august maaned, iblandt ogsaa i juli. Store dyrkbare strækninger af unyttet jord er her neppe, og større vidder er der ikke i herredet; dog findes neppe nogen gaard uden noget dyrkningSjord. I Fortundalen er meget flad dyrkningsjord og eHdl111 mere i Mørkrisda-le11; i Da1Sdalen er ogsaa 110gGt; men paa alle disse