Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/411

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


406 NORDRE BERGENHUS AMT. Jø1Ster herreds matriku1skyld er 939.88 mark. Jølster herred har ifølge den trykte matriku1fortegnelse 74ê gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulsky1d havde en gjennemsnitsskyld af 12.7O mark. Ved udgangen af 1890 var herredets gaardsnummere delt i 290 særskilt skyldsatte brug, hvilke ogsaa, efter opgaverne ved folketæ11ingen i 1891, var samlet i 27O selvstændige beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 3.37 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken i l894—-1898 var kr. 1987.00, i 1895—-1899 kr. 1985.00 efter de officielle stati- stiske beregninger. Efter sorenskriverens opgave over solgte faste eiendomme i 1895 er sky1dmarken gjennemsnitlig for de i 1895 solgte 11 eiendomme betalt med kr. 978.00. 0pgaverne over husdyrhold og udSæd er fra opgaverne ved folketællingen i l891. .]ølster præstegaard, Aalhus, er i henhold til lov af 19de juni 1882 reduceret med 1 husmandsplads, hvorefter gaardens skyld er mark 11.67 (tidligere 12.84). Den har følgende area1er: Hovedbruget. Dyrket indmark . . 1.823 ha. U(lyrket indmark . . . 23.573 » Tun og have . . 0.62—l » 26.()2O ha. Hjemmeudmarken . . . . 45.764 » Skogteigen i Aarneset .... 43.078 » Plantefelt ..... . 0.672 » 2 husmandspladse ..... 1.773 » Kirket0mt og impedimenter. . 1.116 » 1 1 8.423 ha. Skogen bestaar af or, birk og lidt rogn; den er utilstrækkelig til gaardens behov. Hovedbruget, Som altsaa er uforandret, havde efter sogne- præStens Skematiske opgave af 1891 en besætning af 2 a 3 heste, l7—18 kjør, 8 ungfæ og 33 faar og en gjennemsnitlig avling af 55000 kg. hø, 40 hl. havre, 4 hl. byg og 50 hl. poteter. Før reduktionen havde gaarden i 1891 samlet husdyrho1d: 4 heste, 41 storfæ, —52 faar, 2 Svin og 35 høns. Samlet udsæd i 189O var: 0.75 hl. byg, 14.5 hl. havre og 13.7 hl. poteter.