Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/305

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


300 NORDRE BERGENHUS AMT. I Porsvaagen er ankerpladS paa 5—-6 favne vand i den syd- veStre bugt. Mellem Sm”ispaskjærene og Rutletangen samt de vesten— og østenfor liggende skjær er meget urent. I Jutehavnen eller.]ufeviken, paa østsiden af Rut1enes, er god havn for smaafartøier. I Rz(fledalsvik er god havn paa 8 favne vand udenfor bryggen. J or(lsmonet er paa de fleste Steder grundt og bestaar hovedsagelig af sandholdig 1nuldjord, hvilende dels direkte paa fjeld, dels paa aur eller grus. Kun enkelte steder er der ler som underlag. Hist og her paa de fleste gaarde er desuden som oftest myrjord med dybere jordSmon, tildels myr, tildels med brændtorv. Jordsmonet er fattigt og i det hele ikke frugtbart. Landet er derhos som oftest kuperet og ujevnt, lidet skikket for dyrkning med maSkiner eller nye redskaber, ligesom gaardene er smaa Herredet er udsat for alle de ulemper, som nærheden af havet medfører, og klimatet er fugtigt og raat. Herredet er saaledes i det hele taget lidet skikket for agerbrug. 0veralt kræver jorden megen og god gjødning. Havre er saagodtsom den eneste kornart, Som dyrkes. Poteter dyrkes derhos alminde1ig. Man er ikke udsat for frost paa kornet. Der bruges lidt tang til gjødSel af og til. Arealet er saaledes udnyttet: Ager . . 2.4 km.2 Eng . . 8.1 » Ager og eng . . ........... 1O.5 km.2 Skog. . . V ........... . 26.0 » Udmark, snaufjeld, in(;lSjøer, myr, Sne, is . . 379.5 » 4l6.0 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed: Udsæd pr. maa1. Av1 pr. 1uaa1. Fo1d. Havre . . . 90 1. 3.8 h1. 42Z9 Poteter . . 360 » 15.0 » 41Z6 Hø ......... 18O kg. Herredsstyrelsen har angivet værdien af l maal jord til 80 kr. og omkoStningerne ved dyrkningen af l maal til 3O—-60 kr.