Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/304

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


G[’LEN HP:RBE1). 299 ankres paa 5 til 6 favne vand. Man maa holde ind mellem de to sydligste af skjærene mellem Lange og pynten paa nordsiden af Nordre Fibelda1svaag, hvor der er 9 faVne vand, eller mellem de to nordligste skjær-, hvor der er 2 favnes dybde. Mellem de to midterste af nævnte skjær er der grundt, ligesaa mellem Lange og Fibelda1slan(let. I Apalvik paa Sande kan ankreS paa 5 favne vand. Paa nordsiden af Skogsø er en god liden havn med O faV11e vand. Mellem Skogse og fastla11det er gi-undt. I Fløvaag paa fastlandSsiden er en god havn 111ed 6 til 8 favnes dybde. U)l(Z()Z(l)2d-S’8l()2(l mellem Sande og Mjemen er i det hele taget rent. I Tzm.s“bergbugte)) paa Sande kan smaafarteier a11kre paa 2 til 3 favne Vand; forøvrigt er i sundet ankerp1ads i: Nap-smag paa Mjemen, god, rummelig havn med fra 9 til 16 favne Vand og forteiningsringe. NapssZm(l, esteno1n Tylø og NapSho1me11, mellem disse og BertneSø, er paa Sine steder meget snævert; Mjomensundet er bredere og renere at befare. L den *)2O“7’(Z“l“’6 del af MjØ111e1]Sll11(l kan ankres paa følgende steder: I .Rí8ø“S‘ll)l(Y mellem RiSee11 og Sime paa 6 favne vand. Ved Hamzeholmm, mellem denne og Mjemene, kan a11kres paa 7 favne vand. Sandet mellem Tylø og N((psh()Zm kan pasSeres af smaa- fartøier. I den sømëlr-e del af lVÍjØmG11S1l11(l kan a11kreS i: Víkí)lZg-S’2)(l(lg paa 5 til 8 favne vand. Paa Sendre side af indløbet staar en varde. I den ytre bugt, hvor i almindelighed ankres, er —5 favne vand“0g to forteiningsringe. PladSen er lide11. Løbet ind til den indre vaag har 3 favne vand og er 111eget s11ævert; der holdes midtVaters. Den indre vaag har fra 5 til 8 favneS dybde ind til Klubben, hvor der bliver grundt med store stene. Mellem skjærene paa-„ nordsiden af R1(ttet(mge1z er saa mange grunde, at kun godt kjendte folk kan sei1e der. Grimeskjær, Brosvikskjær og Smaaskjær oVerskylles ofte ved flod. Mellem Rise)2es og Rutlez“ange)) kan ankres: I 5Ëygnefesthavn ret god ankerp1ads for smaafarteier, men med kun 2 favnes dybde i den ytre del og neppe l favn vand læn- gere inde. Ud af bugte11 straks vestenom SygnefeSthavnen er urent ud til lidt forbi estpynten. I Grimhellervik er stoppepladS paa 4 favne vand i vestre bugt. I ý