Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/303

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


298 NoH1)BE BERGENHUS AMT. Skab kan gaa ind og ankre mellem ho1mer11e paa nordsiden af Nordre Dingenes paa 8 til 4 favne va11d. Dingenesmagen afgiver en liden a11kerplads paa 8 favne Vand i den ytre bugt paa vaagens nordside; længere inde Ved «Hav- )aen», er en ret god ankerplads med 3 faVnes (lybde for smaa- fartøier. I Sllll(l(ll?(t(tg(’)l, noget Søndenfor Søndre Dingenes, er en god, men snæver ankerpladS paa 4 favne va11d. Straks indenfor be- gyndelsen af vaagen er urent ud fra begge la11(l, og passagen er her temmelig smal. Ne(]1“—mik paa nordøstsiden af Hiso er god havn med 4 favne Vand for Smaa fartøier. ÂÎyhamm-erZP((ag paa Hisøens østsi(le er god havn med 8 til 9 favne Van(l. Ko)zgshavn har en god ankerpla(ls med 5 til 6 faVnes dybde for mindre fartøier. .El;?é)ll.?ík.S’lt22(Z(’Z, mellem fast1andet og Fonnenø, er vestenfra rent midtvaters til kirken. Ved vestpynt af Haugøen er sat en fortøiningsstolpe samt i sydvest derfra ligeledes en stolpe paa Fo11nenøen. Dybden i sundet er fra 14 til 5 favne 111e11em det lille skjær og husmandspladSen vestenfor præstegaarden Her er sundet tem1ne1ig snævert Bugten Ved kirken er grund; i bugten Ved lan(lhandlerens brygge er en liden ankerpladS paa 7 favne Bjo)“osen kaldes farvandet paa sydsiden af Store Vassø mellem denne og Store og Litle Bjorø. 1S‘Z1;jeɔWy“eha“m2 paa SandøenS n0rdsi(le har ankerplads paa 7 favne vand for smaafartøier; her er fortøiningsringe. Havnen er aaben for nordlig Vind, men der er anledning til at ankre læn- gere inde i bugten. Bran(Zange-mund mellem Sande og fastlandet forbinder Bjor- osen med Fensfjorden, er temmelig snævert og urent, men har flere haVne og stoppep1adse; saaledes er der god ankerplads paa 6 favne Vand i Sætenesbugten paa fastlandssiden. I B—m)2dangerv-ike)2, ligeledes paa faStlandSsiden, kan ankres paa nordsiden af Nøstholmen paa 5 til G favne Vand Su11det VeStenom holmen er grundt. I Fan-)2esz:ike)2, ogsaa paa faSt1a11dsSiden, er ankerp1ads paa 6 favne vand. Løbet mellem Furnesholmen og land er grundt. Høi-tveifbugten paa Sandø har anke1—plads paa 2 til 3 favne for ganske smaa fartøier og baade. Nyhopvaagen paa Sande kan kun an1øbes gjennem løbet mel- lem Furuholm og Skateskjær af smaa fartøier. Der er i løbet omtrent 9 fod vand Ved ikke altfor lavt vande. I Nor(lre og Søndre Fibeldalsvaag paa faSt1andSsiden kan