Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/233

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


228 NORDRE BERGENHUS AMT. denfor Esefjorden godt og vakkert bebygget; langs Esefjorden og fornemlig langs den nordre bred veksler gaarde og pladse. Langs Fjærlandsfjorden bliver bebygningen mere spredt, især paa dens østre side. De fleste dalfører er sæterdale, ligesom her og der ligger en enkelt fjeldgaard i dalene. I Vetlefjorddalen er i den nedre halvdel paa den østre dal- side en jevn gaardbebygning; Bøjadalen og Supphelledalen er ogsaa godt bebygget et stykke opover. Som regel er husbyg- ningerne smaa og 1nange; dog er der fornemmelig paa Vangsneset og langs stranden søndenfor ESefjorden tildels store og velindret- tede huse. Sætrene er smaa. Balestrand l1erreds matrikulskyld er 696.56 mark. Balestrand herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 75 gaards11ummere, hvilke efter herredets nuværende matrikul- sky1d havde en gjennemsnitSskyld af 9.29 mark. Ved udgangen af 189O var herredets gaardsnummere delt i 282 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folketæ1lingen i 189l, var samlet i 206 selvstændige beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 3.38 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken i 1894—-1898 var kr. 1605.00, i 1895—1899 kr. 1605.00, efter statistikens bereg- ninger. Efter sorenskriverens opgave over solgte faste eiendomme i 1895 er Skyldmarken gjennemsnitlig i 9 Salg betalt med kr. 902.00. I gje11nemsnitsberegningen er her ikke medtaget et 10de Salg af et hande1ssted, hvor sær1ige omstændigheder har bevirket en uforholdsmæssig stor pris paa matrikulskylden. 0pgaverne over husdyrhold og udsæd er fra opgaverne ved f01ketællingen i 1891. Balestrand præstegaar(l har en skyld af mark 5.19. Gaarden har ikke været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni 1882. Efter sognepræstens skematiske opgave af 1891 udgjør jordveiens fladeindhold m. v.: Hove(lbruget. Indmark ca. 11 ha., udmark ca. 40 ha. og skog ca. 30 ha. Skogen bestaar af birk, or, asp, ek, hassel og lidt furu. Den er ikke tilstrækkelig til gaardens behov. Besæt- ning: 1 hest, 6 kjør og 10 faar. Gjennemsnitlig avling: 4 tdr. byg, 50 tdr. poteter, 12 6OO kg. hø. En husm(mdsplads med 0.25 ha. indmark, ca. 1.2 ha. udmark. Besætning: 1 a 2 kjør og 6 faar. A—vling: 1 td. byg, l0 a 12 tdr. poteter og 18O0 kg. hø.