Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/219

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest214 NORl)RE BERGENHUS AMT. BaIest1—and heri-ed. BaZe.S—t1“(m(7 Zlél’)’(’(Z (626.15 km.2, i 1891 2282 indbyggere, i 19O() 2187 indbyggerel indbefatter Tjugzcm hovedsogn og Vangsnes og M’Z1m(Zal (Fjærland) annekser. Herredet er en del af LPika)2ge)“ lensmandsdistrikt og udgjør B(11Z(?—Sta-(m(l thinglag. Gaarden Bale, af hvis strand herredet har navn, hed i gammel tid B((la. Beliggenhed. Ba1estra11d hei-red ligger paa begge sider af l1Zj(erZ(m(ls:Z)“or(7e)z, den største del af herredet paa —S‘ognez9’ordens 11ordside, men saa hører den ved Va11gS11eS udstikkende halvø paa Sognefjordens sydside ogsaa til herredet. Tj u g u m l1 o v e d k i r k e i l1erredets sydlige del ligger under nordlig bredde 6lÓ 12‘ 56.7“ og under længde vest for Kristiania -lo lO‘ 28.l“. G Herredots udstrækning i nord og syd er 118.8 km. og i øst og vest 3l.1 km. Balestra11d omgives af fø1ge11de l1errede1—: Kirkeb(1, ZIl*(Z]’(’ H()lm(‘(ZaZ, þ’()t’(Z(), —f()Zsf(T, H((jΧZo, SOgmlal, Leik- (mge)— og Vik. W Af l1erredets samlede areal, 626.l km.2, er alt fast- la11d. B(tZ6—9fl’(I)l(Z Zl(’l’)”(’(V deles af Soguefj0rden, men den største del af herredet ligger, Som nævnt, paa begge sider af Fjærla.nds- fjorden. Herre(let deleS ved de nævnte fjorde. Den del af herredet, S—om ligger paa Sognefjor- dens sydsid e, er det saakaldte V(t)l(—S’726’—S“ en halvø i §oO“ne- fjorden Vangsneset viser sig seet fra fjorden Som en fortløbende skraaning, paa hvilken K2;if()1mi()n og I(())lg8h(lllg6)l hæver Sig. Der er imidlertid ikke faa smaadale eller gjel, og ligesaa er der en del myrer og Smaavande mellem fjel(lene. Kongshaug, der naar 847 111.S høide, ligger Sydligst, Kt’ítC72W2(ff, 753 111., længere nord. Andre fjelde her er B(t-9ZlOtV(Z6)t, nordvest for Kvi-tenut, og Stygge- ZtO’I‘’d87’2 nordfor samn1e. Mod vest og nordøst er skraaningen mod Sognefjorden steil; langs vestre strandbred er et ganske smalt bakkeland. Mod nord bliver halvøen sma1ere; ytterst ude er et J a he