Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/172

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SOGNDAL HERHEn. 167 Stedje (Sogndal) kirke er en langkirke af stav, op- ført 1867, med 712 siddep1adse. Stedje gamle Sta-vkirke er nævnt allerede i Sverres Saga. Under Sverres tog til Sogn før sla-get ved Fimreite l184 skulde Sogningerne straffeS for opløbet under Arntor af Hvá1l og andre den foregaaende jul (l183), da Sverres sysSelmand Ivar Dape (DaVe) blev dræbt. Da Sogningerne ikke vilde betale, gav Sverre befaling til at brænde alle gaarde i Sogndal, men at Skaane kirkerne. Stedje kirke blev udsat for at antændes fra de brændende gaarde i nærheden, men birkebeinerne reddede den ved at hænge vaade seil over kirken. Dette var om morgenen, fredag den l5de juni ll84, samme dag Som slaget ved Fimreite stod om eftermiddagen. Kirken, som stod der lige til 1867, da den blev revet, var i 1184 nybygget, hvilket s1utteS af følgende: Fra Stedje kirke kom Ved dens nedta-gelse til Bergens museum et stykke af en stolpe, paa hvilken der stod i runeskrift: «þ()meWa staj’ gaj’ ‘S’ihr*iþ (í Hv(ali j)irir S(lZO .4rnd()“)“s ok ser til miskemar» (denne stav gav Sigrid paa Hv(a1 f)or Arntors sjæl og til naade for sig selv). Nogle udfaldne runer Staar i parentes. Gaards- navnet kan være: Hvam eller Hval, og pladsen tillader bedst et l. Arntor af Hvall er et historisk navn, saa det sluttes, at her har staaet Sigrid af Hváll, som har skjænket den mægtige stolpe til kirkebygningen «for Arntors sjæl ». Arntor af Hvall var en af anførerne for opløbet i julen 1183, og han forsvinder af sagaen med opløbet i 1183. Arntor er maaske falden i selve op1øbet eller død straks efter; og hermed Stemmer det godt, at stolpen er givet «for Arntors sjæl», han maa være død, da stolpen skjænkedes til kirken. Da kirken Stod Sommeren 1184, og Arntor endnu levede i julen 1188, maa kirkens opførelse Vel falde om- kring den tid. Ornamentiken i Stedje kirke viser ogsaa netop paa slutningen af det 12te aarhundrede. Denne datering af stedjeportalerne er vigtig for vor ornamentikS hiStorie. . Da Stedje kirke blev nedtagen i 1867, var dens oprindelige kor samt Skibets tagrider og dets udSpri11g mod vest forlængst afbrudt. Stedg“u kirkja var Sognda1 (Stedje) l1ovedkirkeS gamle navn. Præsten er kaldet «hovedpræst». Om Stedje kirke har der været følgende sagn, som er ned- tegnet af Ivar Aasen i nogle utrykte bemærkninger: Steiakyrkjaa. . Paa Kva-ale hudde eingaang, i dei e1dSta tie so noken veit um, ein rike herremann, som eitte Falkur. I dan ti sto kyrkjan paa Kvaale, aa da va væ1 dan same man’n so hadde