Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/155

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


15O NOH1)BE BERGENHUS AMT. juli og varer til udgangen af august, ja tildels længere paa sine steder. Der, hvor— der først saaes, og hvor varmen tildels er vel streng, pleier kornskuren begynde som regel i midten af juli og saa fremover. Ofte faar man oppe i dalen ikke kornet modent til Skjæring før i september maaned. Ingen store strækninger-, der særlig er egnede til dyrkning-, ligger udyrkede, men næsten ved alle gaarde er der igjen mindre (lele, der endnu ikke er opdyrkede, uagtet der i de senere aa-r med kraft er arbeidet med dyrkning paa de fleste gaarde. Der er temmelig store til opdyrkning mindre egnede strækninger i udmarker og havnegange, som maaske for en del kunde ansees (lyrkbare. I’ïje1’I1111(3haV 11ene inden herredet bestaar væsentlig af slaatte1and —— udmarksteiger —, og disse udnyttes til beitning. Udenfor disse er hjemmehavnene i almindelighed utilstræk- kelige. F jeldbeiterne er høist forskjellige. I dalbun(lene er fjeldbeiter11e som regel meget gode. oppe paa fjeldvidderne er beiterne tørre. Tidligere har kvæget været meget opblandet, dels med te1emarkskvæg og dels med dølekvæg. I den senere tid er ar- beidet gaaet i retning af at faa opdrættet den Stedegne fjordraee, men det er endnu neppe fuldtud opnaaet Dog kan nu kvæget maaske kunne henregnes til stedegent fjordkvæg. Opgave over kreaturho1d samt fjærkræ 1ste ja-nuar 189l: HeSte . . 44O Storfæ . . 3297 Faar . . . 8O—54 Gjeter . . 457 Svin . . . Rensdyr . . . 7 Høns . . . l195 .åEnder . . 8 Bikuber ......... 6 Heste og hornkvæg opdrættes og sælges. En samling af gjeter paa 60—-70 stykker kaldes en gjeitesti. I Sogndal er der nu 15 gjeiteStier eller 9OO til 1000 gjeter. En hel del gjeter kjøbes til Vik og Sogndal længer ud i fjorden eller i Josteda1en og Hafslo, og saa slagter de dem om høsten eller sætter dem bort til fodring. Fra Sogndal udføres omtrent 11 0O0 kg. gan1me1ost aar1ig.