Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/103

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


98 NoRDRE BERGENHUS AMT. Langs Aardalsfjorden er kun liden bebygning, hvorimod de fra fjorden opgaaende dalfører er bedre bebygget og fornemmelig Aardalen. Mellem fjorden og Aardalsvatn er den tæt bebyggede Aar- dalstange og ved Vandets øvre ende ligger en flade, Farnes, som maaske er den største flade i hele Sogn; den er godt bebygget. Et langt stykke op gjennem Uttladalen lige op til Vetti er der gaarde. Flere af disse ligger meget høit og tildels med besvær- lige adkomster. Til Stigegaard ovenfor Aardalsvatn fører eller førte veien paa et stykke ad en stige. C Sætre ligger spredt over det hele herred i høiden op over 1000 meter. ’ Aarda1 herreds matrikulskyld er 264.97 mark. Aardal her- red har ifølge den trykte matriku1fortegnelse 36 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennem- snitsskyld af 7.36 mark. Ved udgangen af 1890 var herredets gaardsnummere delt i 63 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter Opgaverne ved folketællingen i 1891, var samlet i 58 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 4.57 mark. “ Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var i l894—-—98 171O kr., i 1895—-99 1710 kr. efter statistikens beregnede opgaver. Efter vedkommende sorenskrivers opgaver over solgte eiendomme i 1895 var skyldmarken gjennemsnitlig betalt med 1823 kr. Opgaverne over husdy1—hold og udsæd er fra Opgaverne ved folketællingen i 1891. .4ardal pr(estegaard, som har en skyld af mark 6.99, har ikke været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni 1882. Gaarden, hvortil ikke hører nogen husmandsp1ads, er opgivet at have følgende arealer: Indmark: ager og tomter . . 3.798 ha. eng og dyrket mark 8.:347 »

   V.14Ö ha.

Udmark: haVnehage. . . 3.123 ha. skogteige . . 217.190 » -—-—-—-—-—-—W 220.313 » 227 .458 ha. Skogen, Som staar under skogvæsenets tilsyn, bestaar af furu, or, asp og birk; den er ikke tilstrækkelig til gaardens behov. Skogmarken er i skogdirektørens indberetning for 1893—-96 opgivet til 150 ha., hvoraf 3O ha. uproduktiv.