Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/554

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

F1sK1—:R1EB. 54I Hjemmefisket spiller en vigtig rolle i kystbefolkningens hus- holdning. I kystdistrikterne bruges gjennemsnitlig daglig fisk i et maal, og det kan da antages, at det daglige forbrug pr. individ af fisk hos kystbefolkningen udgjør O.3 kg. eller 1OO kg. om aaret; antages at fjordfolket fortærer halvdelen af dette kvantum og folk i indlandsbygderne en fjerdedel af, hvad kystbefolkningen bruger, og ansættes værdien af 1 kg. fisk til 1O øre, saa bruger kystbefolkningen . 19412 )( 1OO = 194120O kg. fisk aarlig ifjordene .... 59 287 )( 50 = 2964 350 — » » i indlandsherrederne 8184 )( 25 = 204 60O — » » tilsammen 5 110 150 kg. fisk aarlig Til en værdi af 1O øre pr. kg. giver dette noget over kr. 500 O0O som udbyttet af hjemmefisket, hvilket i form af fersk, saltet og røget fisk og sild er fortæret af indbyggerne inden am- tets grændser. FerSI(Va11dSfl8IIe. I elvene er fisket af 1aks det vigtigste og i indsjøerne ørretfisket; derhos fanges lidt rør (røyr) og aal. Nedenfor er opregnet de elve, i hvilke laksen gaar op og- ligeledes fangsten. (Se side 442 og 443.) For elvenes vedkommende giver opga-verne om fangsten intet rigtigt udtryk for deres økonomiske betydning for eierne. Samt- lige lakseelve er nemlig —— paa et par ubetydelige undtagelser nær — helt eller delvis bortforpagtede til sportsjiske. I 1897 ud- gjorde leieafgifterne alene i Lærdalselven over kr. 30 0O0. Bort- forpagtningen medfører en meget effektiv fredning af elvene. Der er i amtet to fiskeridistrikter for opsyn med lakse- fangsten, Sogn distrikt og Sønd— og Nordfjord distrikt, i det væsentlige omfattende fogderierne af samme navn. Elve og indsjøer, som i mandsaldre har været uden nogen nævneværdig økonomisk betydning, er i de senere aar blevne efterspurgte. Der er nu iAamtet neppe nogen større lakseelv, som ikke er bort1eiet, særlig til engelske sportsmænd. Denne store efterspørgsel efter lakseelve og fiskevand har havt sin ind- flydelse paa de leieafgifter eller priser, der betales; for gode sportselve betales en aarlig leie af fra nogle hundrede indtil mellem 20—30 000 kroner. Udbyttet af fiskeriet vilde neppe ide bedste fangstaar svare til Ve eller 1Z4 af denne leieafgift. For det hele land udgjør den direkte sportsafgift for lakseelve ca. 160 000 kroner aarlig, med stigende tendens efterhaanden som elve blir ledige. Nogle steder har man ogsaa udbytte af ørretfiskerierne, som i den senere tid ogsaa begynder at blive gjenstand for efter-