Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/150

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATURLIG Bl-Ö2SKAFFENHEl). 137 i sydsydøstlig retning ned til Austerdalsbræen, Som man stiger nedover ad den sydvestligste af de fjeldknauser, der stikker op af ismassen. Det er det nederste parti af denne fjeldknaus, Bergens turistforening har gjort farbar. Det meste al dette er turistveie, der kun er forsøgt nogle Sange- Nævnes kan veien fra Aamot i Jølster gjennem Oldenskaret til Olden, skjønt den ikke egentlig fører over Jostedalsbræen. Fra Aamot i Jølster kan gaaes gjennem 0ldenskaret til Brigsda1 i Olden. Veien gaar forbi Aamot støl; høidepunktet paa veien er ca. 1100 meter. Paa Oldensiden er nedstig- ningen brat. Aalf0tebræen eller Gjegnabræe11. Aa1fotebræen eller GjGgl13— bræen kaldes en betydelig isbræ, der ligger vestlig i Nordfjord paa fjordens sydside i herrederne Daviken, Gloppen, ligesom den dækker dele af Søndfjord i Kinn og Bremanger herred. Det rigtige navn paa denne snebræ, der strækker sig 3O km. fra østnordøst mod vestsydvest, fra HyengËjordPn til henimod GllZ(=)I, er vistnok Aa(fotebr(een. Efter den høieste top i bræenS østlige (lel, paa amtskartet kaldet Gjegnalund, 1722 meter, er den eller dens østlige del be- nævnt Gjegnal-emdsbr(e. Fjeldet heder imidlertid Gjegnet eller Blaanibba, saa at bræen ogsaa er benævnt Gj(’g)l(lb’I’(I3(?)l. De omgivende bygdelags kjendskab til den er lidet; i Nord- fjord bruges ofte den gjængse fællesbetegnelse for bestandig is og sne nemlig «blaabræde» som egennavn for bræen. Egentlig er det vel den østlige del, som heder Gjegnabræ og den vestlige del Aalfotebræen, men disse bræer er Sfl“mmel1— hængende. Bræen er mærkelig først ved sin beligge11hed saa langt mod vest, dernæst ved sin høide over havet, idet ikke andre fjelde saa langt mod vest naar op til Gjegnets høide, 1722 meter. Dernæst er bræen mærkelig ved sine usædvanlig øde og vilde omgivelser og sine fjeldformer. At fjeldene her saa langt mod vest har saa betydelig høide, har visselig sin grund deri, at de bestaar af overmaade haarde og tungtforvitrelige bergarter, konglomerat og sandsten, og at omgivelserne er øde og vilde, staar ogsaa i forbindelse med denne bergarternes mangel paa evne til at forvitre og danne jordsmon. At en bræ af denne størrelse har lagt sig her saa langt mod vest, er en følge dels af fjeldstrækningens høide og dels af den rigelige nedbør, som falder i denne egn. Disse egne er nemlig særlig udsatte for sterke atmosfæriske nedslag; Dombestein i Daviken havde efter de ældre meteoro-