Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/50

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


NARVIK BY. 37 Narviks egentlige anlægstid er dog over, saaledes at den nor- male udvikling nu skulde tage fart. Det kan imidlertid sees, at den store fremgang, som i sin tid spaaedes Narvik, vil lade vente paa sig. Forhaabningerne var overdrevne, og saaledes som malmudskibningen foregaar, til- trænges ikke et saa overmaade stort antal arbeidere. Der til- trænges i Narvik indsigtsfulde og solide handlende, forat ogsaa den trafik, som ikke er afhængig af malmeksporten, skal tage noget opsving. Med udførselen af fersk fisk med 0fotbanen til Sverige er det ikke gaaet godt. Da jernbanen blev aabnet, vilde mange drive handel, og der blev sendt megen daarlig fisk med jern- banen, saa man mistede tilliden til den hele fiskehandel. Til at holde fiskehandelen og anden handel nede bidrager vistnok det mindre heldige arrangement ved jernbanen, idet Narvik station ligger nær Taraldsvik, hvor der ikke er havn, 1.5 km. fra havnen, og endestationen ved Fagernes, hvor fiskehande- len vel nærmest skulde foregaa, er, som før berørt, ikke trafikeret ved regelmæssige tog, hvad der vel er den første betingelse for en livlig handel med fersk fisk. Bergarterne i Narvik er forskjellige graa krystallinske skifere, glimmerskifere med granat og forskjellige granitiske gange. Skuringsmærker paa torvet i Narvik by har retning mod vestsydvest. Ved Fagernes er der en moræne ved indløbet til Beisfjorden. En stor del af Narvik er meget myrlændt. Kjøbstadens havnedistrikt begrændses mod syd af en ret linje fra Ytre Katleberget paa den østre side af Beisfjorden til Lapne.S-odden paa den vestre side og mod vest af en ret linje fra kirken paa Ankenes til den vestligste pynt af Framnesodden, saaledes at den mellemliggende del af fjorden med strandstræk- ninger omfattes af havnedistriktet. Desuden henhører under havnedistriktet strækningen fra ør-nes- i est til Y1re Vasuikpynt i vest omfattende Taral(Isvik og Vasvik. Havnen ved Narvik er tidligere omtalt (bind II, pag. 613). Saasnart man kommer ind paa Narvikbugten 11denfor Fram- nesodden, er der næsten altid stille, selv om det blæser friskt ude paa fjorden. Dog tager den vind, som kommer ud Beis- fjorden, haardt. Der er i Narvik en inferimskirke paa Frydenlund, hvilken egentlig er gymnastiklokale for skolerne. Af offentlige bygninger er jernbanens administrationsbygning, en murbygniug i 2 etager, beliggende 87 m. o. h. nord for kom- munens kai med udsigt over omgivelSerne og fjorden.