Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/955

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HISTOR1E. 945 ford en gjennem Anker modtagen fremstilling af sagen, hvoraf det fremgaar, at Everth selv havde paadraget sig den ubehage- lighed, som havde truffet ham. Imidlertid skulde grev Enge- ström gjøre, hvad han formaaede, for at opnaa Everths løsladelse. Den 1ste april sendte Anker til udenrigsministeren en med- delelse om, at kongen allerede under l5de marts havde afgivet den resolution, at Everth skulde sættes paa fri fod i tre maane- der for at foretage en reise til England; han havde forinden at stille borgen for, at han igjen indfandt sig hos øvrigheden paa stedet, og give sikkerhed for, at de mulkter og omkostni11ger, han maatte blive idømt, skulde blive erlagte. Strangford svarede, at naar han havde anholdt om en stands- ui11g af alle retslige skridt imod etablissementet paa Nyholmen, da havde han dermed ikke alene tænkt paa Everths person, men ogsaa paa hans eiendele. Medens Denovan bearbeidede Lord Strangford, havde John Everth optraadt paa egen haand i Bodø. Da resolutionen om hans midlertidig-e løsladelse blev given, var han allerede i fuld frihed. Paa Bodø var der om vinteren 18l8--18l9 et ikke ringe antal af britiske matroser fra skibe, der havde været med i smuglerierne. Det var ikke altid saa let for foged og lensmand at holde styr paa dem, skjønt der var en temmelig betydelig vagtstyrke, som raadede over batteriet paa Nyholmen med am- munition. - Everth optraadte den 28de februar 1819 som anfører for en bande paa tyve eller flere engelske matroser, der overrumplede vagten, da der paa Nyholme11 kun var tilstede 6--7 mand. Pak- husene blev opbrudte og en del af de beslagIagte varer, deriblandt noget af den paa «Commerce» beslagIagte tobak og rum, bragtes om- bord paa skibene. Derefter seilede Everth, Gerss, Davidson, King- l1orne m. fl. afsted paa «Commerce d’Anvers» og «Forsøget». De tog med lensmauden og en del af vagten, som de havde narret ombord. Disse blev bagefter sat ud i en aaben baad, med hvilken de var saa heldige at komme iland. Everth kom med «Commerce» til Aberdeen, hvorfra han sendte skibet til Antwerpen. Der blev saavel skib som ladning solgt for Sir Peter Pole, Thornton, Free, Down da Scotts regning; de modtog de ind- komne penge. Paa Steads eiendomsret til varerne synes ingen at tænke. «Forsøget» seilede til Færøerne, hvor det skal have losset de fra Bodø røvede varer, og derfra til Skotland, hvor det drev smugleri. Skibet blev derfor beslaglagt af en britisk toldkutter og kondemneret. Allerede paa udreisen havde det havt ubehage- 60 - Nordlands amt II.