Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/942

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


932 NORDLANDS AMT. historiske «Digte om Ruth, Esther og Judith» synes derimod allerede snart efter den første udgivelse (l723) at være saa godt som glemte. Welha-ven ytrer dog, at disse digte røber «et digteranlæg eller, om man vil, en ubevidst kunst, som i gunstigere tider og for- hold kunde have naaet den høieste udvikling». Dass’s største skrifter var fra hans haand færdige til trykken med fortaler og tilegnelser, men intet af dem udkom, medens han levede, og sandsynligvis er heller ingen af hans mindre digte trykt i hans tid. Men hans digtning var allerede spredt viden om i hans levende live gjennem afskrifter, hvoraf endnu mange er bevaret. Af «Nordlands Trompet» f. eks. kjendes ikke mindre end 12. Da de først var udkomne i trykken, fulgte oplag paa oplag af de fleste arbeider. l)e optryktes af bogtrykkere i Kjøbenhavn og Kristiania, i Aalborg og i alle de norske byer, som havde et trykkeri. Af katekismussangene kjendes 25 fuldstændige ud- gaver, og flere af disse sange tryktes særskilt og udkom som gadeviser. Dass’s digte har saaledes i det 18de aarhundrede og den første halvdel af det l9de været yndlingslæsning hos den almin- delige mand. Han har været kjendt som ingen anden norsk digter. Mest skattet har han naturligvis været i Nordland, hvor han lige til vor tid har fundet talrige efterlignere. Blandt de høiere klasser blev Dass’s skrifter lidet paaagtede. Hans jevne ukunstlede vers betragtedes i det 18de aarhundrede ikke som mønstergyldig poesi. Det er først i vore dage, at Petter Dass har faaet den ham tilkommende plads i vor literaturhistorie. I1Velhaven, der vel først har hævdet for Petter Dass den plads i literaturhistorien, som tilkommer ham, ytrer i 1854: «Petter Dass kan ei indføres i nogen ny læSekreds, og selv blandt almuen, hvis aandlige liv nu med lethed finder andre, rigere næringskilder, vil hans tid snart være forleden.» Denne opfatning har ikke bekræftet sig Petter Dass’s skrif- ter, særlig hans «Nordlands Trompet», er senere gjentagne gange optrykt, saaledes i rektor Erichsens af Th. Holmboe illustrerede pragtudgave af 1892, og en folkeudgave af denne udkom i 1907. Det oplag, som «Bibliothek for de tusen hjem» trykte, er udsolgt, og hans samlede Værker i tre bind blev i 1874 til l877 udgivet af rektor A. E. Erichsen, og den første del, som inde- holder «Nordlands Trompet», «Den Norske Dale-Vise» og flere af hans bedste ikke geistlige digte, er udsolgt, saa Petter Dass har endnu mange læsere, og han vil vistnok beholde dem.