Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/939

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestH1sTon1E. 929 37 aar gammel. Det viser en vakker, noget fyldig mand med et bestemt, karakterfast udtryk. Hans haar er rødbrunt ligesom skjægget, der er et studset, nedtil glat afklippet fipskjæg. Petter Dass var vistnok en dygtig forretningsmand, og han havde, som hans «Nordlands Trompet» viser, god greie paa alskens bedrift og handel, men han var tillige en godgjørende mand. Amtmand Heidemand skriver i 1702: «Da Alstahaug præstegaard ligger ved den alfare vei, maa jeg berømme hr. Petters godgjørenhed saavel mod alle reisende som mod alle de fattige, som kommer til ham. 1 de haarde aaringer 1696, 1697 og 1698, da veksten over hele landet slog feil, udlaante han mange hundrede tønder korn til fattige over det hele fogderi, hvorved mange blev reddede, som ellers af nød havde maattet rømme og forlade gaardene øde.» Sønnesønnen Peter Dass skriver om ham: «Han var redelig og hielpsom mod Fattige; i sin Hielp mod Trængende var han ey ubetænksom, som mange fromme Gemytter ere, men gav paa det nøyeste Agt, om den, som begierte hans Hielp, var duelig, ædruelig og flittig og ey ved nogen Ladl1ed var bleven trængende, de sidste hialp han meget rart; men vel de første, hos saa- danne var og efter Hans Død udstaaende over 2000 Rdlr., hvoraf kun lidet siden kunde komme ind.» Petter Dass’s død har vistnok vakt sorg i Nordland For en del aar tilbage, da nordlændingerne i stevnen kom seilende med sine jægter til Bergen, var der ikke faa jægter, som havde to sorte firkantede stykker vadmel, et paa hver side af seilet, under raanokken. Børnene i Bergen sagde da, at jægteu bar sorg for Petter Dass, men de voksne sagde, at vadmel var stær- kere end seildugen, og derfor var der et firkantet stykke vadmel yderst under raanokken, hvor det sled mest paa seilet. Hvor om alting er, saa nød Petter Dass stor anseelse som præst og digter, og han lever endnu i traditionen. I Nord- land blev «hr. Petter» en sagnfigur, paa hvem sagn overførtes. Petter Dass var først og fremst digter. Han levede i den lærde digtnings tid, da den verdslige digtning var gold, da me- triske kunststykker og rimet lærdom var poesi. Dass indtager her som digter en særegen plads. Han taler om sit ubekjendt- skab med den lærde poesi og betragter sin digtning som en rin- gere art. Han er folkedigter og den eneste norske forfatter fra tiden før Holberg, hvis arbeider endnu er folkelæsning. Dass begyndte som leilighedsdigter og skrev leilighedsdigte til sin død. Mange af disse digte er gaaet tabt, men der kjendes titlerne paa l27 saadanne digte. Adskillige af dem er udtvæ- rede, men ogsaa i disse leilighedsvers finder Dass ofte vakre ud- tryk for sin stemning. Enkelte leilighedsdigte angaar tildragelser 59 - Nordlands amt. II.