Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/749

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestKOMMUNIKATIONSMIDLER. 739 i Værø herred. Dette er den første traadløse telegrafforbindelse i N orge. Anlæg af traadløs telegraf -vil vistnok faa betydning for de fiskevær, hvis beliggenhed gjør lange, kostbare kabler nødvendig ved telegra.f med traad. I 19Ol blev foretaget forsøg med traadløs telegrafering her i landet af marinen. Da forsøgene gav gunstige resultater, lod telegrafstyrelsen undersøge muligheden for at sætte fiskeværene Røst, Værø, Trænen og Grip i forbindelse med telegrafnettet ad traadløs vei, og det viste sig, at dette lod sig gjøre for disse steder. I 1902 bevilgede Storthinget l5000 kr. til forsøg med traad- løs telegraf mellem fiskeværene Røst, Værø og Sørvaagen. Man skulde vælge apparater og ekspeditionsmaade og de elektriske maskiner. Forsøgene fandt sted høsten 1903. - Efter disse forsøg var traadløs telegraf mellem de nævnte steder mulig, og de tyske apparaters System «Telefunken» ansaaes for bedst. Tidspunktet fandtes -da inde for oprettelse af traadløs forbindelse foreløbig mellem Røst og Sørvaagen. Værø kommune, hvortil Røst hører-, negtede dog at stille den forlangte garanti for frie ydelser, saa anlægget foreløbig blev opgivet. Storthinget bevilgede i 1905 22 000 kr. til traadløs telegraf mellem Sørvaagen og Røst, naar der for stationen paa Røst stil- ledes saadan garanti for frie ydelser, som forlangt Nordlands amtskommuue overtog denne garanti. Anlægget hegyndte 8de december 1905 og afsluttedes 26de februar l906. Den 1ste mai 1906 aabnedes forbindelsen officielt. Denne forbindelse, Røst-Sørvaagen, er, saavidt vides, det andet traadløse telegrafanlæg som led i telegrafnettet. Det første lignende anlæg oprettedes vaaren 1905 mellem Saint Caldo ved Bari i Italien og Antivari i Montenegro, hvor afstanden er 20O km. Luftlinjen mellem Sørvaagen og Røst er ca. 59 km., men Lofotfjeldene ligger temmelig nær ind til sigtelinjen mellem ste- derne, hvilket medfører skadelige Virkninger under telegraferin- gen. Der maa derfor bruges noget større kraft paa denne for- bindelse end den, afstanden skulde gjøre nødvendig. Dog er heldigvis de skadelige virkninger meget mindre end ventet. Apparaterne er konstruerede efter det tyske system cTele- funken». Som kraftkilde anvendes et akkumulatorbatteri, der lades ved hjælp af en Wnamo, dreven af en spiritusmotor. Anlægget kostede med apparater, maskiner, master og inven- tar tilsammen ca. 30 O00 kr. De traadløse apparater funktioner meget tilfredsstillende