Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/698

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


688 NORDLANDS AMT. man af erfaring vidste, at jo flere aabuinger, jo mere drag og uroligere havn; men den blev indtaget i planen, fordi fiskerne forlangte sine gamle indseilingsleder respekterede. “ Planen kom derefter til at omfatte følgende arbeider: Molo, 380 m. lang, beregnet til . . . kr. 918000 Udført som hel mur med betonblokke under vand og cementmur over vand. Kanal gjennem Nakken ...... « 3l 0O0 Agterfortøininger og mudring . . « 35 00O Stenbrud og sandtag . . . « 25 00O Undersøgelse ..... . « 5 00O kr. 1014000, hvilket beløb vedtoges af Storthinget vinteren 1894-95. Planen blev ogsaa senere fastholdt, men profilet blev i 1896 forandret til jeté, hvorved der opnaaedes en besparelse af 46O 00O kr. Den gjældende kalkule blev altsaa 654 O00 kr. Aarsagerne til moloprofilets forandring var dels havne- væsenets sørgelige erfaringer for betonens ubestandighed under de klimatiske forhold der nord, dels de vundne erfaringer for jetéernes større prisbillighed, deres større varighed, naar de er byggede af tilstrækkelig stort materiale, og ikke mindst let- telsen i arbeidets udførelse, idet man slap dykning og var for- holdsvis uafhængig af veiret. Den 1ste august 1895 paabegyndtes moloen, idet hovedet, som skulde danne begrændsningen mod fyret, byggedes af beton- blokke under vand og cementmur over vand. Udstyrtningen af jeté paabegyndtes i 1896, og det hele anlæg afsluttedes høsten 1904 som fuldt færdigt. I 1902 foretoges den forandring af planen, at aabningen ved fyret blev stængt. Det viste sig nemlig ret snart, at den gjorde havnen nsikker. Sjødraget satte ind gjennem den, og dets virkning kunde spores flere hundrede meter indenfor moloen. Ligesaa enstemmig som fiskerne tidligere var for aabning, lige- saa enstemmig var de nu for at faa den stængt. Dette arbeide udførtes for besparelser paa kontoerne «fortøininger», «sten- og sandtag» m. m. Moloen er nu 448 m. lang med 4 m.s kronebredde, og kro- nen ligger paa + 6 m. Saavel indre som ytre skraaniug er 4:5 til lavvand og derunder 1:3 for yttersidens vedkommende Jetéens kjerne er smaasten under 5 tons. Dækstenen fra 5 til 20 tons.