Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/636

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


626 NORDLANDS AmT. Tidligere var arbeidet Íiaa strækningen nærmest Narvik, ca. 8 km., og ved Hundalselven begyndt. - Arbeidsdrift over hele linjen og paa høifjeldet begyndte sommeren l900; man havde bygget transportveie og bar-akker for en arbeidsstyrke paa ca. 16O0 mand. Den 18de novembe1-.1.9„Q“2v var an1ægget færdigt til at over- gives til trafik. Efterat jernbanen i 1902 var bleven aabnet, tillod kongen i l904, at der indtil videre paa banestrækningen Kiruna-Riks- gränsen kunde fragtes indtil 30O OOO tons aarlig mere jernmalm, end de i kontrakten af l898 fastsatte 1200 OOO tons, mod en fragtafgift for dette overSkydende kvantum af 2 kr. pr. ton. Denne tilladelse blev imidlertid igjen taget tilbage den l3de januar 1906. Luossavare-Kirunavare aktiebolags malmtransporter fra Ki- runa til Riksgränsen i aarene 1903-1905 samt de for denne transport erlagte afgifter udgjorde følgende mængder og beløb:

 ’ Afbo1aget ei-la.gte atg1tter til   ;enske stat

W Fra t l did Svar-endotfi Aar. W ning *ð PCÊ- PC11tG Egent1ige Erstntn1ng lugt efter W 6fi IY3ffC E kvnntum. U Cn1æ89’ omkost- for tab af 2 kr. l DI’- Û0fi Uf . 0111R0Ct11111- ninger. anden trafik.j pr. ton. W Ton. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. .1 l i j 1903 . . . W 962 163Î 1 227 s9s 1 ovv 69Ol 132 vvvÞ - l au W I 200 O00Þ§ 1 227 898 I 331 882 66 558 - 2.1s 1904 - - - W 25 2asl -; - j - g so -mo - 19o5 I 200 OOO I 227 898 1 569 283l - - j 2.u ’ “ “ j 247 174 -- - - 494 348. - W----“í-ý-Z-Z--:;,c-Z ----- Tî1ɔa1x1111c11Ë B es4 små 84 6 706 gj.snitl..2.n j O Aktieselskabet g‘Grel“livare-iJnalmfält, hvor malmtilgangen er anslaaet tilgl’28.5 millioner tons, har“for sine malmtransporter fra Malmberget til“SVáï-“t61î“?e“d Luleå siden 1898 erlagt som fragt- afgift kr. 2.75 pr. ton ved forsendelse af mindst 6OO OOO tons pr. aar. Den svenske stat har i de senere aar søgt og har opnaaet at heste fordel af de rige malmforekomster i Nor-rbotten len, idet den.er blevet medeier i Kirunafeltet og andre felter uden ud- gifter og kan efter en aarrække komme i besiddelse af dem. Først vedtoges den 6te juni 1902 i Sverige en midlertidig lov om, at retten til at muthe paa statens jord (kronojord) i Norrbottens len skulde være forbeholdt staten. Loven skulde gjælde indtil den 15de mai l903 og var ment som en midler- tid.ig foranstaltning for at hindre, at værdifulde gruber ad om-