Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/635

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


K()MMUNIKAT1ONSMIDI.ER. 625 Syv aar efter at det først paabegyndte anlæg var indstillet, indkom fra et konsortium af norske og svenske mænd et andra- gende om konceSsio11 paa anlæg og drift af en jernbane fra Vik- toriahavn (Narvik) i Ofoten til rfgsgrændsen i nærheden af sjøen VaSsijaure, dateret 31te juli 1896, Samtidig med, at der af det samme konsortium i Sverige søgtes om konceSsion paa banens fortsættelse fra rigsgrændsen til Gellivare, alternativt kun til LuosSavare. Konsortiet bestod af oberst L. Eri(:hseVz, kaptein Ole W. I1und, landshøvding P. .I. Br(ikenhjelm, konsul G. E. Broms, kammerherre C. Ceder(“rantZ, viceherredshøvding Knut Tillbørg og viceherredS- høvding C. J. ]‘junggren. I Sverige blev rigsdagens beslutning den, at banen burde bygges og drives som statSbane, og der bevilgedes til fornyede undersøgelser. Den 5te august 1897 bevilgede Storthinget til undersøgelse af 0fotbanen. Ligesom i Sverige fandt man i Norge, at banen burde an- lægges af Staten. KoncesSionen begrændsedes til de anlæg, Som der krævedeS for eksport over malmkaierne, med sporanordninger og tilbehør i Narvik. Den 15de juni l898 fattede Storthinget beslutning om 0fot- banens bygning Trans1ïo?t“mængden af jernmalm i kontrakten nËdTiH1T1? gi-ubeSe1Skab sattes til 12OO O0O tons. BestemmelSerne i den gned grubeselskabet afsluttede kon- -trak-t var: Den af Staten nedlagte kapital forrentes og amortiseres af grubeselskabet med 8.8 pct. Udgifter til tranSport af l2000OO tonS jernmalm eller til- svarende kvantum jern og for transport af brændSel og bygnings- materialer fra Narvik til gruberne betales af grubeSelskabet. Nettoudbyttet af anden trafik tilfalder staten, hvorimod tab af denne traflk erstattes af grubeSelSkabet. Nettoudbyttet af den malmtransport, som maatte finde sted for grubeselskabets regning udover de omkontraherede l2O0 00O tonS, tilfalder Staten til yderligere amortisering af banens kapital. Overenskomsten er nopsigelig fra Selskabets Side og gjælder, indtil samtlige omkoSt11inger ved banens anlæg og senere foran- dringer m. v. er fuldt amortiserede, medmindre den forinden opsiges fra Statens si(le. Dette kan dog ikke ske i de første 2O aar fra banens aabning for drift. I hovedtrækkene kunde banens gamle tracé følges de første 23 km. fra Narvik Paa Strækningen mellem Hundalen og rigs- grændsen maatte den oprindelige tracé helt forlades. Vaaren 190O kunde endelig plan forelægges. “ 40 - Nordlands amt 1I.