Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/621

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATIONSMIDLER. 6ll overbygning efter den anden, saa at her den mindste del af linjen ligger fri. Her er et farligt terræn og et vildt sceneri. Gjennem Norddalen stiger nemlig linjen frem under høie, sønderrevne fjeldvægge, hvor der er utrygt for sten- og sneskred, saa linjen til Norddalsenden er lagt dels i tunnel, dels er den overbygget og overhvælvet og dels beskyttet ved udgravninger ovenfor linjen til optagelse og afledning af skredene. Ved Nord- dalsenden er af militære hensyn linjen ført over paa nordsiden af dalen, som passeres i en ca. 18O m. lang viadukt, Norddals- broen, med en høide over dalbunden af indtil ca. 40 m. Efterat den længste tunnel er passeret, kommer man plud- selig paa denne imposante Norddalsbro, “men saa paany tunnel. Nu er det rent høifjeld med sparsom plantevækst. Landskabet forandrer lidt efter lidt karakter; de vældige masser og de dristige former afløses af de mindre skarpt markerede former. Istedetfor vilde revner og lodrette styrtninger, følger dybe forsænkninger og mere afrundede koller; men heller ikke dette terræn egner sig synderlig for jernbanefart om vinteren, saa der er lange rækker af sneskjærme og sneoverbygninger mod snestormene. Omtrent 3.5 km. østenfor viadukten naaes det bestemmende punkt for banens opstigning fra Hundalen, 39.4O km. fra Fagernes, ved BjøT’)ljj6ldb2lkk6’)l. Linjen svinger derpaa mod øst og naar op paa de fjeldkoller, der danner vandskjellet mellem Nygaardselven og den svenske elv Torne(is nedslagsdistrikter; man berører saaledes herJlZo;ne,åt elv dens udspri1;g, 513.14 m. o. h., og vil igjen naa denne under Norra stambanans fortsættelse ved udløbet i den Botniske bugt. Banens ]hgigegs.tg-1Ænkt ligger 522 ’m. o.- h., og umiddelbart derefter følger grændsen “îî1elTed1H*Norgé” og Sverige Fra vandskjellet er linjen horiZontal i noget over 1 km.s Iængde og fortsætter herfra med gunstige stigningsforhold i skraa- terrænet til rigsgrændsen, der passeres ved km. 41.39. Grændse- stationen nær sjøen Vassijaure ligger udelukkende paa svensk grund med den første sporveksel lige i grændsen, 52l.64 m. o. h. Ved Riksgrttnsen station er en vældig toghal med stations- bygning, bygget sammen med toghallen. Her er lokomotivstald med dreieskive og et eiendommelig udseende vandtaarn, hvorhen vandet maa pumpes op lange veie fra den nedenfor liggende sjø Vassijaure. Banen jra rigsgr(endsen til Kir2ma skal kortelig omtales. Fra Riksgränsen station fortsætter banen i svensk Lappmarken. De svenske stationers navne og afstande fra Naa-vik station er: Afstand fra I-Ielde o. h. Nat-vik st“atlon. Riksgränsen . . 519.7 39 VasSijaure . . 5l3.1 46