Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/389

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FINNER OG RENAv1.. 379 80O ren sommerbeite, medens de om vinteren beiter sine dyr paa øerne udenfor Vefsenfjo1-den og Ranenfjorden. Dette tal er noget større, end ha1vøen taaler. Halvøen mellem Vefsenfjo1-den og Ranenfjo1-den indtil Els- fjorden danner et distrikt, no. 23, hovedsagelig sommerbeitetrakt; det benævnes Toven distrikt Renbelægget bør ikke overstige 730 dyr. Øerne fra og med Aasvær, Dønna og Løkta ned til Vega (med undtagelse af de til Kvitfjeld distrikt henlagte øer), det vil sige dele af Dønnes, Nesne, Alstahaug og Tjøtta herreder samt hele Herø og Vega herreder, er et distrikt, kaldt Syn søstre, med et belæg af indtil 900 dyr i vintertiden. Vega herred er undtaget fra distriktsinddeling. Naar tøveir eller regnveir indtræffer, efterat tælen er kom- met i jorden, kan grunden og al græs- og mosevækst belægges med et isdække, saa renen ikke finder næring. Drives den da ikke til beitesmarker, der er forskaanet for isdækket, vil dyrene sulte ihjel. Under saadanne Omstændigheder søger et større antal dyr end almindeligt ud paa øerne. Øboerne lider da skade ved det store renbelæg, thi dyrene graver med kloverne op den dyrkede jord. Fra de fleste øer klages over renbeitningen, og beitningen med ren her er utilstedelig paa dyrket, utilfrossen mark. Hvormange af disse tusender af øer og holmer har været besøgt af finnen og hans ren saa længe, at sædvaneret er opnaaet, vides ikke, men renflokke har, tildels med flere aars mellemrum, dre- vet svømmende omkring fra holme til ø, helt fra Aasvær, uord- vest for Dønna, syd til Vega. Paa Vega har efter lensmanden finner ikke udøvet renbeit- ning før 1876. Det er vistnok faa af øerne og de lidt større holmer fra Rødø til Vega, som ikke har været hjemsøgt, selv til det langt ude i havet liggende fiskevær Aasvær har de fundet vei. De nordlige øer i Helgeland, indbefattende dele af Dønnes, Nesne, Lurø og Rede herreder, danner et distrikt, der indbefatter samtlige øer fra og med Hugla, Tomma og Handnesø til og med Rødø. Det er kun til benyttelse i den skarpeste vinter og kal- des Hestmandens distrikt, no. 25; det kan belægges med indtil 1000 dyr. Fastlandet mellem Ranenfjord og Holandsfjord har nogen- lunde rimelige betingelser for rendriften kun i én trakt, nemlig mellem Nordranenfjorden, bunden af Sjonenfjorden og Langvatn i Mo. Dette fastland danner 26de distrikt og kaldes Strand- tindernes distrikt med et renbelæg af indtil 1000 dyr til sommer-