Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/388

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I 378 NORDLANDS AMT. stemmende med gammel sædvane, men den anviser ikke til- strækkelige tvangsmidler. Klagemaa1 og skadetakster blev gjennem de norske autori- teter sendt det svenske justitsdepartement, uden at erstatnings- beløbene er betalt eller trafiken indskrænket. Reneierne i Tärna negter at have noget med skadetilføielserne i Hatfjelddalen at bestille. Paa grund af al denne uret lod hatfjelddølerne i sommeren 1891 nedskyde nogle ren paa forskjellige steder i bygden for at faa fastsat renmærkerne; denne foranstaltning har heller ikke frugtet. Der synes ikke at være anden udvei end at betragte løsrenen i Hatfjelddalen l1erred som besiddelsesløst gods. I Hatfje1ddalen ligger Røssvatn, der i en afstand af 7 til 20 km. fra rigsgrændsen strækker sig langs denne ca. 40 km. Renbeitningen fra Sverige foregaar i Hatfjelddalen, og Hat- fjelddalen lider endnu mere end Susendalen under denne svenske løsrentrafik. De fleste fjeldstrækninger var før bortbygslede til norske finner, men disse er gaaet økonomisk tilgrunde som følge af den svenske rentrafik. Den sidste norske bygselfin som eiede ren, maatte, for at redde resterne af sin hjord, opgive sit bygselland og flytte vestenfor Røssvatn omkring 1886. I den østenfor Røssvatn og Susene1ven liggende del af Hat- fjelddalen beites nu ikke længere norske ren. Distrikt no. 2O kaldes Hatj.7elddalens distrikt er sommer- distrikt med renbelæg af indtil 1000 dyr, hvilke ogsaa kan tilstedes vinterbeite der. forsaavidt overflytning til Sverige ikke finder sted. I trakten vest for Røssvatn beskytter Røssvatn mod den sven- ske løsren. Landskabet har imidlertid tilladt en større opryd- ning og bebygge1se, saa rendriften er indskrænket til det høiere fjeld. Her søger kun norske finner beite, og de fastboende har tildels sytingsren hos finner, saa man er mere hensynsfuld, og klagemaal er sjeldne. Distriktet omfatter en del af Hemnes og af Hatfjeldda1en l1errede1- og kaldes Røssaa dist)“ikt, no. 21. Her er sommerbeite for indtil 820 dyr. Her sommerbeitede før 3 finnefamilier med 1050 ren. Renen vinterbeites i Sverige. 22de distrikt, mellem Vefsenelv og Hemnes herreds grændse, benævnes Br*urskanken distrikt og har sommerbeite for indtil 55O dyr. Distriktet ligger i Vefsen. Halvøen mellem Vefsenfjorden og R“anenfjorden tilhører Vef- sen, Alstahaug, Nesne og Hemnes herreder og har ved kysterne ikke liden bebyggelse. Paa vestsiden af Drevjen i Tovenfjeldene søger noget over