Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/386

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


376 NoB1)x.ANns A1æ1T. Distriktsinddeli11gen for fjeldfinner. LOVe11 af 2den juni 1883 bestemmer, at beiteslandet kan inddeles i distrikter, og de finner, som beiter inden distriktet, er alle ansvarlige sammen for skade, naar eieren af de skadevoldende dyr ikke findes. Loven af l883 giver ingen anvisning til løsning af spørgs- maalet om udstrækningen af de norske finners beitesmark, og ind- førelsen af distriktsinddeling fastslaar ikke grændser for finnernes rettigheder, hvilke er og bliver de samme, enten distriktsindde- ling finder sted eller ikke. At en strækning henlægges under et fællesansvarlighedsdistrikt, giver finnerne hverken større eller mindre ret til at søge renbeite i dette distrikt, end de før havde. Ved distriktsinddeling indføres fæ1lesansvar1ighed for finnerne, adgang for de skadelidte til at faa erstatningskrav indtalte ved offentlig sag, anmeldelsesp1igt for finnerne, myndighed for amt- manden til at henvise finner og ren fra et overfyldt distrikt til et andet samt til at træffe andre administrative forføininger. Distriktsinddelingen medfører derfor store fordele for de fast- boende, medens finnerne stilles under kontrol og paalægges byrder. FælleSansvaret kommer kun til anvendelse, naar det ikke kan opdages, ved hvis ren skaden er foraarsaget. Erstatning og omkostninger fordeles paa vedkommende finner i forhold til det antal ren, enhver har i distriktet. En fin, som før forlig eller dom godtgjør, at skaden ikke er forøvet ved hans ren, er fri for at deltage i erstatningen. Den største del af Nordlands amt er nu delt i distrikter; ialt er der 29 diStrikter, som her kortelig skal omtales. Den del af Bindalen, som ligger paa syd- og østsiden af Tosenfjorden, danner et sommerdistrikt, Bindalens dis-lrikt, no. 15, og antages at taale et renbelæg af indtil 1000 dyr. Øverst i dalene i Bindalen herred har renflokke paa noget over l0O0 dyr, fordelt paa 12 finnefamilier, fundet sommerbeite, især omkring Kalvvøtn. Disse finner skjøtter ogsaa 3O0 ren for bygdefolket i Bindalen. En del af disse ren beiter om vinteren i Kolbotn distrikt i Nordre Trondhjems amt. Nogle dyr har været ført nord til Brønnø i vintertiden. I Bindalen bør der ikke sommerbeites mere end l0O0 ren. Halvøen mellem Tosenfjorden og Velfjo1-den hører til Bin- dalen, Velfjorden og Brønnø. Denne halvø med de Brønnø herred tilliggende øer danner et vinterdistrikt, no. 16, som kaldes Brønnø distrikt og taaler et renbelæg af indtil 6O0 dyr. Ude mod sjøen er et lavland, der er opdyrket, og hvor ren- trafiken volder skade. Ialt er ført til vinterbeite paa denne halvø ca. 1000 ren, hvilket antal antages at være for stort.