Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/244

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


234 NORDLANDS AMT. skal førere af russiske fartøier fra egnene om Hvidehavet og Nordishavet indtil videre have ret til fra 15de juni til 30te sep- tember af alle og enhver, for egen eller andres regning, at kjøbe eller mod vederlag i fiskeredskaber, hamp, jern, korn, mel, gryn, seildug, tjære, taugværk og trævirke at tilbytte sig og selv op- give til udførsel raa og saltet fisk. Forskrifterne i dette stykke kan kongen efter amtstingets ansøgning udvide til at gjælde ogsaa steder indenfor Lofotens (listrikt. De kongelige resolutioner af 19de april 1879 og 19de december 1881 om makketidshandelens udvidelse til enkelte steder i samme distrikt skal gjælde indtil videre med de ændrin- ger, som følger af denne lov. Lov af 27de juni l892 om forbud mod udførsel af træt-irke m. v. fra Nordland, Tromsø og Finmarkens amter og lov af 20de februar 1904 til forebyggelse af smughandel med spirituøse drikke i Tromsø stift og Namdalen fogderi af Nordre Trondhjems amt bliver fremdeles gjældende. Endelig bestemmer lovens § 30, at russiske undersaatter fra grændseegnene og svenske undersaatter skal indtil videre have ret til paa offentlige markeder i Tromsø og Finmarkens amter at sælge til alle og enhver disse egnes frembringelser af de al- mindelige landbonæringer, jagt og husflid. Denne bestemmelse gjælder ikke Nordland. De ved traktat eller ved norske lovbestemmelser udlændinger tilstaaede særrettigheder er i det hele uberørt af den nye handels- lov, men samtidig drages omsorg for, at l)estemmelserne om disse særrettigheder ikke overskrides 0mførselssalg til kjøbmænd af udenrigske varer kan inden Tromsø stift kun foregaa gjennem norske statsborgere eller ind- vaanere af riget. Makketidshandelen, der efter love af 9de august 1839 § 3 (kfr. love af 3dje juni 1874 og 22de marts 1879) samt af 22de juni 1863 § 6 drives i tiden fra 15de juni til 3Ote september af russere, opretholdes.W Russerne beholder den gamle adgang til kjøb af raa og saltet fisk mod varer eller penge, de gamle bestemmelser om farteiernes størrelse ophæves, og der sættes lidt rummeligere grændser for omraadet, hvor denne handel kan finde sted. Men for andre end fartøier fra det nordligste Rus- land afskjæres denne art handel. Makketidshandelen bibel1oldes for russerne, fordi denne handel er til nytte. Faktisk foregaar der en betydelig handel med russere ogsaa udenfor makketiden, og ikke alene med raa og saltet fisk, men ogsaa med tørret fisk. Raa fisk kan nemlig udlændingen, altsaa ogsaa russerne, kjøbe af enhver; andre .flskevarer kun af dem, der