Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/217

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


S- HANnE1. OG SKIBSFART. B 207 i Nidaros. De nidarosborgere, som drev handel paa Is1and, eller som deltog i Lofotfisket, maatte baade i 14de og 15de aarhun- drede sælge sine varer i Bergen. Stapelpolitiken fremtræder især klart og udpræget og som virkelig stapeltvang for Bergen under Erik af Pommern (1412-1439). - Maalet var at“holde de fremmede borte fra Norges rige fiske- rier, saa at de kunde udnyttes af landets egne børn. videre at gjøre Bergen til en stor handelsstad. Derhos var det lettere at indkræve told for de ud- og indførte varer paa et enkelt sted end paa mange. En retterbod af kong Haakon VI Magnussen den yngre af 18de juli 1361 omhandler handelen paa skatlandene, og denne retter- bod synes at forudsætte en ældre ret for Bergens borgere til at befare de norske skatlan(le, thi det beder: «Vi vil, at I skal vide, at de indenlandske kjøbmænd i Bergen klagede for os og vort raad over, at forskjellige af vore ombudsmænd har hindret dem i deres kjøbfærder og paalagt dem nogle tyngsler, som ei forhen, i vore forfædres dage, var dem paalagte. Nu ifølge vore bedste mænds bøn og paa grund af den høflighed og godvilje, de nu har vist os af ret kjærlighed i vor nødtørft og rigets nød, da har vi tilladt dem at seile med sine varer syd og nord i vort rige og til skatlandene med sine varer og frit kjøbe og sælge paa alle de steder, ligesom loven vidner og vore forfædre har anordnet og gammel ret tilsiger; thi forbyder vi fuldkomme1igen alle mænd, især vore sysse]mænd og deres og vore 0mbudsmænd, at hindre eller ind- skrænke denne vor anordning og godvilje for ovennævnte kjøb- mænd i Bergen; i modsat fald etc.» Forordningen af 1361 er optagen i hanseatiske kopibøger og synes betragtet som hovedhjemmelen for den af hine kjøbmænd udøvede ret. Ved indenlandske kjøbmænd forstaaes her vistnok ikke alene de indfødte norske kjøbmænd i Bergen, men især dem af tysk herkomst, som havde bosat sig der, modsat de uden- landske kjøbmænd fra Tyskland og blotte vinter-siddere. Ogsaa Trondhjems borgere fik senere, i 1456, det samme privilegium som Bergens borgere, at handle paa skatlandene. Ved at samle al udenlandsk handel i Bergen blev forholdet til de fremmede, især hanseaterne, lettere og mere overskueligt og skabte ialfald én stor handelsstad i Norge. Da udlændinger ikke fik lov til at seile nord for Bergen eller til skatlandene, kunde hanseaterne og fremmede ikke be1nægtige sig Lofotfisket. O ’ ’ “ hvi havde forbudet en eiendom- melig virkning. (2veralt ellers igNgrgej trængte hanseaterne sig ind, oprettede «kontorer» og faktorier og bemægtigede sig i løbet af det 14de aarhundrede hele Norges handel, .;nen i Nidaros, l l l a