Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/200

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


19O NORDLANDS AMT. Ogsaa i Skjerstad præstegjeld har man forhen bygget jægter og baade, skriver Kraft (1835), men ved skog-enes aftagelse er denne næringsvei sammesteds ophørt. Forøvrigt leveres fra Saltdalen og Beieren saavel byggede huse som tømmer dertil; men til større bygninger erholdes gjerne det fornødne tømmer fra Namdalen. Kulstadsjøens baadbyggeri i Vefsen havde i 1905 med en ar- beidsstyrke af 4O mand i 51 arbeidsuger af nybyggede baade, fiskeskøiter, linebaade, samt motor-, lyst- og slæbebaade fuld- ført: 11 større kuttere og skøiter, 5 mindre, 11 mindre klink- byggede og 3 større motorbaade til en værdi af 70 OO0 kr. Baadbyggeri drives i Vej”sen hev-red paa flere gaarde og er af ikke liden økonomisk betydning for herredet. Paa gaarden Val- ryggen er baadbyggeri. For baadbygg-erne i Mosjøen er det tildels vanskeligt at skaffe materiale til spanter i dæksbaade og skøiter. Et Værft i Blokken i Sortland har i 1905 med en arbeids- styrke paa op til 10 mand repareret baade. Baadbygningen har i Nordland undergaaet en hel omvælt- ning, som tidligere omtalt. Trods nordlandsbaadenes gode egen- skaber, er de ikke meget sikre, og der er i aarenes løb tusender af nordlændinger, som har siddet paa hvælvet. Nordlandsbaade, som byggedes længere borte fra sjøen, kjørtes paa vinterføret ned til denne. Naar de skulde transporteres, boredes et hul i kjølen til at fæste kjøredoningen i. Dette kjøre- hul har i mange tilfælde været et middel til at redde de kuld- seiledes liv, naar de maatte sidde paa hvælvet; de kunde da holde sig fast i dette hul paa en eller anden vis. Det er omtalt som en herlighed ved nordlandsbaadene, at man kan redde sig paa hvælvet, naar man kuldseiler, da ballasten synker, men bedst var det jo at undgaa at kuldseile, og det er ikke altid en herlighed at komme op paa “hvæ1vet, som Petter DaWss omtaler: Man stræber med Hænder, med Fød(ler og Knæ At lange til Kvælvet, som driver i Læ Og undrømme Døden den lede; Men om det sig hænder, han Kvælvet kan naa, Her kommer en Bølge, hun slaar ham derfraa, Strax er hannem Gra-ven til rede. Da ser man den Jammer og smertelig Harm, At Nabo fordrugner i Naboes Arm, En Ven kan for anden ei bøde. Her flyder en Aare, her Tiljer og Vrag, Her Tofter, saa mange som Stener paa Tag, Her Kropper og Legemer dede. Storbaade af nye former med sneiseilrig er tildels forsynede med dæk, men i alle tilfælde med hus til folkelugar og kogerum.