Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/19

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


lO NORDLANDS AMT. Island er det anderledes. Her er langen sparsom, medens tor- sken fanges i mængder. Mængden af de ovennævnte fiske er hverken paa alle steder eller til alle aarstider den samme. Langen og ogsaa kveiten Samler sig til visse tider i store mængder paa steder, hvor der til andre tider kun er faa af dem. Kveiten er især senhøstes talrig tilstede ved de norske kyst- banker, om sommeren fanges kun enkelte; langen derimod fore- kommer hovedsagelig om sommeren. Stor indfiydelse paa fiskenes mængde og udbredelse har bundens beskaffenhed. Paa kyst- bankerne er der forsænkninger, sletter og bakker. De dybe dale har for det meste blød lerbund, medens de høiere sletter, skraa- ninger og bakker ofte er dækket med sand, aur og stene. De lerbedækkede forsænkninger er fattige paa fisk, medens der kan gjøres gode fangster paa den mere stenede bund. Om sommeren bliver der paa dybder mellem 100-300 favne fisket med liner efter de nævnte fiske. Størst betydning for fisket har havbanker med dybder mindre end 1OO favne, som Lofoten-Tromsebanken og rækken af mindre banker langs den norske kyst, som Malangsgrunden, Svendsgrunden, Fugløbanken o. s. v. Jo mindre dybden er, desto større vekslen er der i tem- peratur, saltgehalt og strømme, og jo rigere udfolder dyre- livet sig. I forskjellige dybder fra stranden indtil 100 favne er der saa forskjelligartede dyr og fiskerier, at man maa skjelne mel- lem de forskjellige dybder. Dybder fra 30-1O0 favne har hovedsagelig følgende fiske: Af fladfiske: Mareflyndre (pleurone(?tes cynoglossus), le1:flyndre (drepanopsetta plat(-ssoides), gabeflyndre (Zeugopterus- megastoma) samt yngre (smaa) individer af la-eite (hippoglossus vulgaris). - Af rundfiske: Hyse (gadus æglejinus), torsk (gadus eallarias), sei (gadus virensj, hvitting (gadus merhmgus). Rødsp(ettm, lomren (pleuronectes mi(rroCephalus) og sand-flyndren O)leuroneCtes liI7l-dRd(I) mangler eller forekommer kun sparsomt. I dette dyb findes ogsaa de unge fiske, der som voksne tilhører kystbankernes skraaning, f. eks. i mængder smaa og middelstore langer, brosmer, havkatter, rødfiske, guldlaks og kveiter; af disse forekommer overhovedet i denne dybde kun unge fiske. I dybder paa lO-3O favne er der rødspætte, sandflyudre, lomre, unge individer af kveite, f. eks. af 2O-4O cm. længde, og de yngre hyser, hvittinger og torsk. Mareflyndren mangler, lange og brosme og de større hyser er-kun sparsomme. I dette dyb er torskens og hysenS gydepladse. Fra stranden indtil en dybde af 1O favne er der fremfor