Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/93

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

82 1.1STER OG MAN1)A1.S AMT. er saaledes glissen i kystlandskabet til begge sider af Tovdals- fjorden, ligesom paa aaserne til begge sider af Tovdalselven. Dalbunden langs elven er for største delen optaget af opdyrket mark og er det tættest beboede strøg af herredet. Den paa den vestlige side af elven op imod amtsgrændsen liggende listrækning har god skog. Paa den anden side af elven ligger skogklædte aaser ovenfor Buen, medens de omliggende aaser er skaldede eller har kun daarlig skog. Ovenfor præstegaarden er nogle sletter og forhøininger med taale1ig god skog, der hovedsagelig tilhører præstegaarden Den forholdsvis ubetydelige grænd straks nordenfor Aalefjærfjorden, hvor gaardene er mindre udstykkede, har betydelige skogeiendomme. Nærmest indmarkerne er paa havnestrækningerne tildels ekeskog; iøvrigt bestaar skogen mest af furu. Det er ikke ubetydelige kvanta tømmer, der er afsat herfra og opskaaret til bord og planker. Adgangen til sjøen er let. Tveid sogn har ikke ubetydelig ekeskog, som benyttes til flækning af bark. Omkring 1870 ansloges ekebarkudførselen fra Tveid aarlig at beløbe sig til ca. 32O tons; der betales 48—6O kr. pr. ton (2—3 spd. for 1 Skippund eller 32O kg.). Om de fornemste «Eghe Skoffue» i Tveid skriver Palle RosenkrantZ og Stene Villumsen i 1631: Thvets sogn, Øvre Dønnestad, temmelig skog til oplænger, bundstokke og ellers skjøn ung skog. Nedre Døimestad, temmelig skog til oplænger, bundstokke og ellers skjøn ung skog. Bue, liden skog med adskillig grovt tømmer og skjøn ung skog. Vee, god ung skog. Thi-et, høi ung skog. Aalej)ær, skjøn ung skog. Hammer, maadeligt grovt tømmer og ung skog. Lømsland, en skjøn skog, adskillig stort skibstømmer og god ung skog. “ Bj(elle, en skjøn skog, adskilligt stort skibstømmer og god ung skog. De bedste skoggaarde er: Bjelle, Lømslan(l, Foss, Buen, Dømeestad, Ve og Hamre. Skogen leverer sagtømmer og anden større rundlast og smaa- tømmer (propS og lign.). Middelprisen pr. tylvt bygningstømmer var i 19OO 12 kr., og den almindelige dimension 12 fod 6 a 7 toms top. Salg af brændeved er af nogen betydning Middel- prisen pr. meterfavn var i 190O 12 kr. for birk, kr. 8.5O for or, 10 kr. for furu og kr. 8.5O for gran. Af andre skogprodukter sælges endel ekebark. Der er noget snaumark skikket til skogkultur, og nogen saaning