Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/92

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TVEII) HEBHEn. 81 H j e m m e h a v n e n e er paa mange steder utilstrækkelige, hvorfor staldfodring er meget anvendt om sommeren. Fjeldbeiter eller fjeldslaatter er der ikke. Husdy1—hold samt fjærkræ i Tveid herred: l890. 1900. Heste ....... 94 97 Storfæ . . 827 736 Faar. . . 183 85 Gjeter . 2 17 Svin . . . 34 138 Hans . . l O78 5 909 xEnder . . — 13 Gjæs . . — 2 Bikuber ...... — l28 Kvæget er ikke stedegent, men stærkt blandet med lyngdals- kvæg og airshire. Der sælges lidet husdyr, og heste kjøbes for herredets for- syning. Faareho1det er aftaget lidt. Salg af Svin er aftaget lidt i sidste femaar. Der sælges noget kjed og flesk. Melke- produktionen er tiltaget 11oget, og Salg af me1k til Kristiansand er af megen betydning Der sælges noget smør, lidet ost, men ikke uld. I Tveid er der ikke meieri; en stor del af gaardb1—ugerne har aktier i Tveid og Raudøsunds meieri i Kristiansand. Den meste melk, som afsættes, sendes fra flere stationer til Kristian- sand. Nogle af herredets opsiddere er medeiere i Tovdals meieri i Birkenes herred, Nedenes amt, ved grændsen mod Tveid. Tveid herreds brandforsikringsselskab traadte i virksomhed 1870. Forsikringssummen var 3 lte december 1900— tilsammen 513 51O kr. Tveid landboforening er stiftet1899, med formaa1: fremme af landbruget. Antal medlemmer ved udgangen af aaret 1900 var ca. 5O. Sko g. Furuen og eken er tildels væksterlig og paa enkelte steder ogsaa granen og birken. Andre skogdannende træer er der ikke. Der er en del asp. Tarveligst udstyret med skog er aaserne vest for KostøI mod gi-ændsen af Oddernes, men Tveid har ikke saa ganske ubetydelig skog Jordbunden er mager, og ved gjentagen stærk hugst er dens reproduktionskraft aftaget, saa skogens gjenvækst er ikke god overalt, og ungskogen vokser kun paa faa steder tæt. Skogen 6 — Lister og Mandals amt lI.