Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/82

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l-’I.EKKl-2l-’JORD BY. 7l Der er 3 (Iampere for fragttraden under bygning, men ingen dampskibe gaar nu i fragtfart. Hamɔ(l-vær-k og industri. Pram omtaler i 1805 haandværkernes gode arbeide; der var gode snedkere og skomagere og tømmer- mænd. Der var endog en kunstdreier fra Holland, der forfær- digede sager af ben og fint træ, naalehuse, etuier, fingerbøller o. s. v. Den vigtigste industri i Flekkefjord i 1805 var skibsbyggeriPt. Tømmeret hentedes mest fra op1andets skoge, for en del eketræ fra Nedenes amt. I aarene 1803 til 1805 blev bygget 5 skibe af 134 kommerce- læsters drægtighed, men der byggedes ogsaa paa Hitterø, i Sogn- da1 og i Fede for flekkefjor(lernes regning, desuden byggedes her mange aabne baade, ligesom de her paa kysterne havarerede fremmede og indenlandske skibe repareredes. I det hele har Flekkefjord nu omkring 50 haandværkere, der driver eget værksted. Der er gode møbelsnedkere i Flekkefjord, og en hel del møbler forsendes herfra til andre byer. Tøndefabrikationen er en vigtig industrigren, og der arbeides mange tusen tønder om aaret-. I Flekkefjord var i 1899 ti fabriker med 68 mand og et samlet antal arbeidsdage af 10342. Motorernes antal var 3 og deres hesteln-æfter 6. Paa den ti(l, da Flel(kefjord i 1842 fik kjøbstadsrettigheder, oprettedes det første garveri i Tjørsvaagstranden af Anders B(’(’I’, som før omtalt (bind I, pag. 358). .4arem1.s— garn-eri og mølle ved Drangeid, anlagt 1853, Dale1Z.§ garveri og mølle, 1857, Fl1—kkPjjord g(m)(1ri ved Loge, 1859, Fossens (](ll’I’(’l’i, 18ö6, er før omtalt. Nu er der to garverier igjen, .4a1“em1s og Dalens. De ligger i Nes herred eller udenfor Flekkefjor(l by. þ)el(Lsaa ff“I’(Pt’(lf(åf?lb)’ík oprette(les af et interessentskab i Flek- kefjor(l 1885. FlPkkPjYord uldvar((fiZbrik indrettedes l893 i det forhenværende &“:l-’lekkefjord garveri»s bygninger ved Loge. Skottm;igen.s jhbriker (høvleri, sagbrug og tøndefabrik) an- lagdes l898. Den norske .fll(fabrik paa Fjeldsaa grund1agdes 1895, men gik efter nogle aars drift konkurs. Fabriken overtoges af et nyt selskab under navn af þÏjef(7sa(x .flZ(ZZlJ)I’ïk. Troldaa benmølle er grundlagt af et aktieselskab l896. I‘’lekk(7fjord tm:(Ie:fabrik ved l)rangeid grundlagdes i l900. En tobaksfabrik oprettedes l880.