Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/79

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

68 1.1S“1—En OG s1AN1)A1..s Amt Kunstneriske foreninger er Det musikalske selskab og horn- n1usik-okteten Fram. Andre Selskaber i Flekkefjord er 2 goodtemplarforeninger, afl1o1dsforening, ungdomsforening, søndagsskoleforening, privat fattigpleie, diakonisseforening, et skytterlag og en turistforening. Understøttelsesforeningen har en kapital paa 7752 kr. i l903. Samlaget for brændevinshandel begyndte sin virksomhed fra 1ste januar 1874. I l891 solgtes 25 429 liter spirituosa. Hvert aar udde1tes af sam1agets midler et større beløb til forbedring af kommunikationsvæsenet (Zkommunikationsfondet, stort 20 982 kr.), til skoler og bogsamlinger, til Flekkefjord forskjønnelsesselskab, til stipendier og lignende. Ved afstemning 28de marts 1898 — efter den nye brænde- vinslov af 1894 —— blev samlaget med nogle hundrede stemmers overvægt nedstemt og ophørte ved aarets udgang med sin virk- somhed. Et ølsamlag er oprettet. Legater. P. IØellet“igs legat, stort kr. 611.04, har Statuter af l4de januar 188O, og renterne 11ddeles til trængende. Ole —Yohannesen Sundes leg(1t af 3Ote november 1859, stort 6926 kr., til gravmonumenter og til skolekassens aarlige udgifter og til trængende i Flekkefjord og Nes sogn. Jomfru Christiane Samuelsens legat af l4de september l858, stort 80O kr., til trængende døtre af kjøbmænd i Flekkefjord. Legater til børnebjemmet er: „El-im —J(l(’()b8(W—S’ legate-r, store til- sammen 24000 kr., og Elisabeth B(lllg-Y legat. stort 8000 kr.; legater til trængende er .]Zulie og Geo-mine Sim(es’s legat, stort 12000 kr., og 7’ollak Fin.mes’s l8g(lf, stort 8000 kr.; legater for husflidsskoler er P. Heidem-eiChs legat, stort 4000 kr., øget til 9000 kr., ji-økm (’. E. Anfzes legat, stort 8000 kr. .IuZ“ie og Georgine Sirnæs’s gave- b1“ec— til diakonisseforeningen er stort 6000 kr. Pengeinstituter. Flekkeflor(l sp(u“ebank stiftedes 1837. For- valtningskapitalen, som i 5O—aarene kun var lidt over 5O 0OO speciedaler (ca. 20O OO0 kr.), var i l901 steget til over 2 l56 0O0 kr. Sparebankens eget fond og de den tilhørende eiendomme udgjorde ved 11dgangen af 19OO 219727 kr. Banken har en bygningi l’aÞrken, opført i aarene 1874—75. Stavanger privatbank aabnede l898 en filial under navn af ]’ri“:;atbanken i Flekkejjord. I aarets skatteligning er banken opført med en formue af 2OO 0(lO kr. og en indtægt af 15()OO kr. Nes Sogns sparebank har i de sidste aar havt sine lokaler i Flekkefjord. Dens forvaltningskapital udgjorde ved sidste aars