Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/78

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


F1.iä:1(1—im-JoRD BY. 67 Der er i Flekkefjord et større badehus for sjøbad, det skal blive indrettet for varmt bad, badstuebad og folkebad. Byen forsynes med vand fra tre smaa bassiner paa østsiden af byen nordenfor Fløim, henholdsvis (i3, 1OO og 105 m. o. h. Der er vandledning i de fleste huse, og byens vandforsyni11g er rigelig og vandet godt. Der er en ældre og en ny vandledning fra disse bassiner. Gjennem den ældre ledning faar byen under almindelige omstændigheder udelukkende sin vandforsyning. Brandvæsenet er omorganiseret med et fast aflønnet mand- skab paa l2 mand. Brandredskaberne er i god orden med slanger og koblinger. Fl()kkej)or(l kom1mmale elektri(Pitetsi:(erk er anlagt l9OO og blev færdigt i l901; kraj“tstationen er ved Sagfossens udløb i Fedefjorden, 1O km. fra Flekkefjord. Ved fuldt reguleret vandføring kan erholdes 900—lO0O eff. hestekræfter for elektrisk drift; hidtil er udbygget turbine paa 214 hestekræfter; turbinrør og fjernledningstraad er byg- get for 5OO hestekræfter. Strømspæudingen er 5000 volt og ned- transformeres til 150 volt i Stationen i Flekkefjord. Strømmen er trefaset dreiestrøm med lOO polvekslinger; til forbrug i byen l25 kilowatt. Ialt er (1901) installeret 1383 glødelamper og 23 buelamper; heraf til gadebelysning 45 glødeIamper a 32 normallys og l4 buelamper; endvidere 7 motorer a 12IZ2, 7, 7, 7, 5, 5 og 1 hestekræfter, tilsammen repræsenterende 43IZ2 hestekræfter, men kraften udnyttes værksteder, l af Omtrent løs de sænkgruber i endnu ikke helt. 4 motorer benyttes af Snedker- Flekkefjord skofabrik, 1 af et bogtrykkeri. af byen er forsynet med kloakker, forøvrigt har auren i morænen. Der foreligger plan for et fuld- stændigt kloaksystem og i 1903 bevilgning til kloakle(lning i4 gaden Foreninger og selskaber. Flekkejjords arb(1idersam)“m1(I, stiftet l87O, har til formaal at skaffe sine medlemmer nyttig og for- ædlende underholdning samt at søge udbredt oplysning Flekkej)’ord handels.forening, stiftet 1847, har til formaal at behandle ethvert spørgsmaal, der enten særskilt vedkommer de handlende eller maatte være af almen i11teresse. Byens j“orsk;jømielsesselskab har udplantet i parkanlægget om- kring sparebanken flere tusen Zirbuske og træer. Til det oven- for byen 1iggende store fjeldplateau, StorehWeien, er anlagt en gangsti tildels med jernrækværk. Et bamehjem for fattige og forældreløse børn er oprettet l888. Det bæres af legater og friviI1ige bidrag og eier 28000 kr. Goodtemplarlog(—n har sammen med totalforeningen opført en foreningsbygning paa Trællebakken.