Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/71

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

60 LlSTl-ill 0G MANDALS AMT. Byens “forfi1l. Flekkefjord er ingen gammel by. I Stad- fæstelsen af Kristiansands privi1egier 1662 nævnes Flekkefjord med omgivende indviger, og det heder i disse privilegier, at der skal alene losses og lades i Kristiansand, medens Flekkefjord skal være afskaffet. Da Flekkefjordi 16G2 skulde afskaffes, og da der alene skulde lades i Kristiansand, saa synes derved antydet, at Flekkefjord omkring 1662 var en ladeplads, og det er vel efter dette blevet ladested i begyndelsen af det “l7de aarhundrede Man tror, at toldstedet i gammel tid har været paa Flikka. Ogsaa reskript af 1665 bestemmer, at Flekkefjord skal afskaffes; men da der i 1663 og 1668 var toldsted, har ladestedet ikke ophørt at eksistere. Kristiansands privi1egier a-f 1686 paalægger Flekkefjords ligesom de andre nabotoldsteders indbyggere at flytte ind til Kristiansand. Privilegierne af 1690 fritog dem dog herfor. mod at stedet sam- men med Mandal skulde l)estride Kristiansands udgifter, hvoraf 1?f1B Skulde udredes af Flekkefjord. foruden de saakaldte procent- og kanalpenge. Af den i aaret 169l paab11dte fortiflkationsskat til statskassen maatte Flekkefjord yde 2OO rdl. I begyndelsen af det l8de aarhundrede var der i Flekkefjord kun 5—6 huse og kun l handelsmand. I l752 var stedet vokset til omkring 100 familier med ligesaa mange vaaningshuse. Ludvig Daae oplyser i sine C Bidrag til vor Sjøfa.rts Historie» fra Listers justitsprotokol, at der under tide januar l752 holdtes ekstraret i Flekkefjord i anledning af en strid med Kristiansand. To vidner vidste da at berette, —at for nogle og tredive aar siden var der i Flekkefjord kun ganske faa huse, og at der her ved toldstedet paa den tid ikke boede mere end en borger. Dernæst oplystes ved de samme vidner, at Flekkefjord fra den tid indtil l752 var tiltaget, saa der fandtes henved l0O familier og vaa- ninger; stedet havde tillige faaet handelsn1ænd, hvorihlandt en del var borgere til Kristiansand. I 176O ansøgte byen Fredrik V om kjøbstadsret under navn af Fre(leriks()“or(l, hvilket blev afslaa-et; ansøgning-en anbefaledes af generalprokurøren Sfamp(—, der oplyste, at Flekkefjord og Mandal havde mange skibe i farten og derved underholdt mange matroser og sjøfolk. Afslaget skede sandsynligvis af hensyn til det privilegerede l(ristiansand. Flekkefjord nævnes i lî-0l(lfOI’Ol’(lIll11gOl’llP af lli9l, l732, l762 og 1768 paa samme maade som Mandal og stod i afhængighed til Kristiansand. Reskriptet af l5de februar l77l tilstod omsider Flekkefjord frihed til, foruden fremmede kornvarer —-— forsaavidt indførselen da var tilladt —, at indføre og fortolde salt, hei-, hamp og stenkul imod aarlig at bidrage til Kristiansands pu-