Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/706

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

STP:DHEG1sTEB. 695 Lys1a11dSelv . . I I.ysIandsvat11 . . I Læde1—kilen . . II Løbdal .... . I Lodjedal ..... . II I.ǫðu1aud (Liknes) . . II LǫðuIand (Bakke) .... II LǫðuIand (Lyngdal) .... II Lǫðuland (Nordre Undal). . II Loge ......... II LOg611C ........ I IɔOge1’II(3 . . I 119, II 593, 594. l.oining (HægeIand) II 149. 151. I.øining (“Nes) ...... II I.oiningsheia . .... II I.øken ..... I 604. II LøIand (I.ikncS) . . . II 553, LoIand (NOI’(Il’6 U11daI) II 348, 349, I‘OIil11(I (ØvrebO) ..... I Lola11(lsfjcId . . . II LoIundSheia ...... II l.uIaudSvatn ...... I LumsIand I 352, II 80, 82, 90, 93, I.øI11SIfi1“1(ISIlCIR ...... II Lex-aas ...... II 149. LøvdaI . . . . . II L0vdaIshcia. . . . II M— . II 196— . . . II . . II Maancheia . . . II ÖIi1I)(31’g . . . . . II MfiI)CPgRfiSC1“1 . . — . I Mabcrgmy1—en . . I 267, II Maddan . . . . . . I Madkjonknute11 . . . . II Madland . . . . . II MagnusdaIen . . . II Ma1l-and ..... . . II Malmo, uedre, fyr — . . I Mandal I 2, 4. 5, 6, 7, 8, 9. ll. 12, 25, 36, 83, “lO8, 1I9, 272, 374, 375, 387, 410, 415. 422. 423, 445, 527, 531, 536. 549, 550, 56O, 561. 563, 619, II 194, 195, 216— 13l l53 199 23 636 561 616 504 349 547 509 607 153 604 145 547 561 35O 352 62l 608 336 I—I—I 78 154 278 3l8 197 113 608 l55 429 64O 412 -l7 321 51O l88 334 540 24O A (i Mauda1). A1“b(1iderforeni11ge11 ...... II B (i Mamlal). ........II — C ɔ C c c C c II . . . .II . .II II .....::II D (i Mm1(Ial). De danske bøder i I9IHII(IHIC11 . . II I)istriktsfæ11gsle1 ....... II E (i NIandal). lin Yohaugen ......... II“ II I’ZI’I§(SIfi(I ....... . . I—’ (i )IfiI1(IílI). Fj(§I(I111il11(ISgfid(311 .... . . II FolkeskoIe11 ..... . . II Frøsk(—1u11(IStjen-net . . . . . II FHI’LIIu1l(I(’I1 ......... II G (i Mu11dal). GIOI’(lgO(I(Ie11 ......... II (iræudsegadc ........ II II (i )IfiII(IIII). Haand vu§rkcrI’ore ningcn .... II I—Ia1S1m ........ . . II HaIsuu gaard .... . . II Hnlsaa kirke ..... . . II Hulsua mcierisamlug . . . II HfiI’I111Il1’k ...... . . II Hogg1u1vig .... . . II Huganboen ...... . . II Hm-;flidssko1en ........ II I (i Mau(laI). Il1l(3 ............ II -I (i Mau(lal). Jm1baPk ........... II K (i Mand11l). . . . . . . . . . II . II 225 ɔ C C C C C C ....II .....II . .II 216,218. ....II

 .II

. . .II .....II .......II2I8. L (i Ma11dal). La11de11ox-den ........ II La11dskronc . II I‘(§§I1I01“. . . II I.iI e E1v(—gude . . . II Luu(Ie (HuISaa) .... — . . II M (i ÖIfi11dHI). ....II216.21 8. NIiI11(IålI(3I1 .......... II II II Mal11m . . . Mundalse1vcn Mun(1nlskirke11 )lell(—mgad(—u .. . — II . . C ɔ — — , C ɔ ɔ 2‘32 2l8 28 218 21fi 232 228 233 222 218 221 2 I 8 228 229 239 218 218 232 216 22—3 ‘228 238 233 233 228 228 må 225 227 229 219 218 2L7 227 2l8 217 219 219 217 221 2—’30 218 219 216 218 228 219