Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/677

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


666 LISTER OG MANDALS AMT. I3orgeaasen (Nordre UndaI) . . I I3orgeI1eia ......... II Borgekniben ........ I Borgemyr ......... II Borgen (Tvei(I) I 315, II 88, 90, 91. Borgen (SiredaIen) ..... II BorgerI)raaten ....... II BorgevoId (Nordre Undal) . . II BorgevoI(I (Tveid)I . . . II 88, 90, Borhaug . II 4l6, 418, 433, 335. BorhaugsI)raadet ...... II Borsaasen . . . . . I I3orvig . . . . . II Borøen . . . . . II BósaIand .... . . II Botne (Hitterø) . . .... II Botnen (Fede) ....... I Botnevatn ...... I 138, II Botsvatn . . 16, 42, 142, 155. II I3raadIan(I (Nordre UndaI) II 353. I3raateI)u . .... I Bragaana . ..... I Bragdoeu . . . I458. II BraudsneS ......... II BrandsvoId . . . — . . . II 287, UndaI) . . . II . II 419. Brastad (Nordre Brastad (V:1nse) . . . Brasta(Ivatn ........ II BratI1eia .... .... I I BrathoImerne . — . . I 19, II BrattefieId . . .... II Brattsstaðir . . . II 348. BraudeIand . . . . . II BrauskeIa11d .... . . II Brauta1—land .... . . II BredIan(I (AaseraI) . . . I I3redIand (Søgne) . . . . II BredIa11d (ØisIebø) . . . II I3redvigen ..... . . . II I3reiflaavatn ........ I BreiIand ........ II 327, BreiIandsdaIen . . I 48, II 319. I3reiIaudseIv ...... I 13O, BreiIan(Isoseu ....... II I3reiIandsvatn I 154,336, II, 324, 326, I“3reiIicn . . . . . II I31—eisIctI1eia . . .II BreisIifoSs .... .... I Brek11ar .......... II Brckue . . . I 119, 355, II 416, I3reI(neI1oImen . . I 275, II 401, BrekncI1oImen fyr ..... I Brcme1—odden fyr ...... I 465 78 465 35l 92 652 209 35l 92 -I—III 434 456 488 187 152 585 145 517 641 51 O 132 126 125 371 292 353 43I 402 638 97 3l8 431 56l 281 559 76 192 27I 582 l25 337 320 l3l 337 337 306 323 129 430 -I35 405 542 54I Brennaasen I 530, 562, II 18l. l82, 188, 19l, Brennaas mølIe . ..... II Brennevan(I . . .... II BrikIand . . . . . II BrikIandsvatn . ..... II Bringsdal . . . . . . . .II Bringsjord II 489, 499.502, 506. I3ri11gsjordnes ..... II 499. BrinsdaI . II 246, 25O, 251, 252, Briseid ...... II 468, 470. Briseið .... ..... I I3rfsciði .... . . II 462, BriseiÖis kirkja .... II I3roddeIandsbæk . . . I I3rok ..... . . II Brone1Î1eId . . . . . II BronuesdaI . . . — II BrudIinuten . . . . II Bru1ZjeIdet . . . I BruI1cia . . . . II BruIi ..... . . II Brumsvatten . . . . II BruneIIuen . . . I Brunvatn . . . . II I3ruresengen . . .— . II B1—urIiknuten . . . . . II I3rúsaIand . . .... II I3ruSeIand . . . . . . II 506. Bryggesaa . . . . . . . . II Bryggesaak I 76, 139, II 521. B ryggesaak, ytre I3ryggesaak, øvre 526. 529. BrVne .... II 425, 435, 44O, I3I’)’IIjI.IIfSdfiII’ . I31—ændevatn . . Brøvig . . . BudaI gaard . . I3u(IaIen . . . Budalsvati1 . I3udvik .... . . II116. . . I 76, II . . . II Hue (Tveid) .... II 82, l6fi, Hue (—ØisIebø) II 263, 264, 268. Buen (TVeid) I 36, 48, 63. 123, 35l, II 82, 83, 84, 86, 92. BIl6II træsIiberi og sagbrug . II I3ucnfoss . . . Buestad garveri I3uetveid . . . I3ugdø ..... I3ug(Io, lille . I3ugdø. store . . Buheien . . ...—.II .. ..II . ...II .I 5“9 . . . . . . . . II I3uI1øIen . . I 563. II 357, 36—I. BukI1oImer11e . 292 18l 90 6l5 6I9 251 507 507 257 47l 20 470 471 I37 354 581 3l3 322 63 I70 542 263 1I0 27i 542 307 .)03 5I0 525 530 525 525 III 313 18 124 626 62I II—I 97 I9—I 272 93 8—I 78 M 315 35I 480 -I75 -I63 365 -I0—I