Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/621

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

6I0 l.1STER OG MANDALS AMT. I Sira og Siredalsvatn er der ørret, myr og aal. I en mængde fje1dvande er der ørret, dog er der neppe noget, som udmærker sig ved fiskerigdom. Jordsmonnet i herredet er i den nedre del fra Siras ud- løb i Lundevatn og opover til Siredalsvatn aur med sand. Gaardene Sire og Simas— ligger paa terrasseland, og her er jords- monnet skrindt og med rullesten og stærkt udvasket. Paa andre steder er jordsmonnet glacial aur med mindre ti1rundede stene og mindre udvasket. Myrjord optræder der paa flere steder, ler er sjeldent. Større flade strækninger er der kun i egnen om Bakke kirke. Den dyrkede n1ark ligger langs vandene og elvene og hist og her paa l1eierne, hvor der af og til er ikke ubetydelige gaarde Arealet er saaledes udnyttet: Ager. . . l.7 km.? Eng . . 4.9 » Ager og eng . . . .... 6.6 kn1.Z—’ Skog .......... . 60.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr . . . 177.4 » 244.0 km.9 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed: Udsm(l pr. 1naal. Av1 pr. maal. Fo1(lighed. Byg .... 50 liter. 3.00 bl. 6 Blandkorn. . 5O » 3.00 » 6 Havre . . . )) ð.90 » å Poteter . . . 6O » 4.20 » 7 I de senere aar er noget nylan(l opryddet. Antallet af slaa— og meiemaskiner var 4 i 1900. Der er ingen gaarde særlig udsatte for frost paa kornet. Dog kan kanske nævnes Ytre .Yendal. Herredsstyre1sen har ans1aaet værdien af 1 maal jord til 50—150 kr. og omkostningerne ved rydningen af samme til 3O—-60 kr. Under .4agaa)—d præstegaard er en Strækning 1yngmoer, som nok kunde dyrkes, men mu1dlaget er noget tyndt. Den er i senere aar af forstvæsenet beplantet med skog. — Paa Lande og S“i)—e er ogsaa endel lignende moer.