Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/617

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

60ö LISTER 0G MANDALS AMT. til heiegaarde11 ]3irk()l(m(l. Bredde 2.5 m., Opstigning med slyng 1: 8; længde l.4 km. — 2. Fra Dr(mgeid brygge ved Grisefjorden (2 km. nordenfor Flekkefjor(l) op til den vestlandske hovedvei og derfra over til Sa‘lura?(ctn. Veien, der er 2.5 m. bred med største stig-ning 1:8, er anlagt væsentlig af hensyn til tømmerdriften fra Sælurvatn. Længde kun O.8 km.

 Fra den ‘vestlandske hovedvei ved .“la1—næs nær foregaaende

vei østover langs nordre side af Sælurvatn om GZen(l-r(mge og Store Dr(mge til Lille Dr-unge Bredde 2.5 m., største stigning 1: 8; længde 8.6 km. 4. Den saakaldte Aardalsvei fra den vestlandske hovedvei ved Flikke nordover til Bakke grændse, hvorfra fortsættes gjen- nem det Sydøstre hjørne af dette l1erred til Giyland (kfr. bygde- vei nr. l i Bakke og nr. 2 i Gyland). Veien, der er anlagt med statsbidrag i l871, har inden Nes en bred(le af 3.2 m., største stigning l: 12 og længde 6 km. 5. Abelnesveien fra Flekkefjord sydover langs vestre side af fjorden til Hitterø grændse udenfor ]V)el(lsaa, kfr. bygdevei nr. 1 i sidstnævnte herred. Bredde nærmest Flekkefjord lD., senere 2.5 m., største stigning l:9; længde 6.5 km. 6. Kvanvigveien fra forannævnte vei ved Skollabro vestover til Hitterø grændSe ved Lang(“1“at1:, kfr. bygdevei nr. 2 i sidst- nævnte herre(l. Bredde 2.5 m., største stigning 1: 9 og længde ca. 2.8 km. 7. Midtfje1dsaaveien fra sidstnævnte vei ved Halsaavatn i nordvestlig retning om Mi(l(j)’(?ldsaa til søndre ende af Langevatn; det sidste er ikke identisk med førnævnte vand af samme navn. Bredde 2.Ö m., største stigning I: 8, længde ca. l km. 8. Fra G1—ons1m(l ved Langevatn en fortsættelse af fore- gaaende vei over til Ovstejjeldsaa ved Lundevatn, med derværende brygge Denne veistump, der foreløbig er uden forbindelse med det øvrige veinet, er delvis anlagt af hensyn til Aaen Sires be- folkning, kfr. byg(levei nr. 3 i Hitterø. Bredde 2.5 m., stigning l:8 og længde 2.3 km. Den samlede længde af Nes herreds bygdeveie bliver saa- ledes,29.=t km. Andre kjørbare veie. Foruden de rode1agte veie findes i Nes endnu enkelte private gaardveie, saaledes fra Abelnesveien ved Dalen-S gav-vei-i om ]ËjørsCaay og— Sø-iland til I—Ielle; fra den vestlandske hovedvei om Logevatn til Str(nm:—land og Soland m. v. De sidstnævnte veie fører over kanalen ved Leg-erne paa træbroer, anlagt af det offentlige Daar1igst situeret er endnu strøget langs østre side af Flekkefjorden, hvor dog faa eiendomme af betyd- ning forekon1mer, og særlig gaardene østenfor Sælurvatn, der