Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/616

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Nes H1—:1mP:1). 605 Nes kirke er Flekkefjor(l kirke, en ottekantet tøm- merkirke, opført 1832, med lO5O siddepladse. Ness kirkja var Flekkefjord (Nes) hovedkirkes gamle-navn. Sog11et var anneks til Lund i Stavanger amt, indtil det ifølge resl. af 3Ite januar l820 blev eget præstegjeld sammen med Hitterø sogn af Sogndal præStegjeld. Hoved veie. Den ‘l’(’SffZ(l)l(lSd’(’ hove(lc?(1—i fører fra Fede grændse ved Hesfsprangr(1m vestover til veiskjellet i T]’OZ(l(Z(lZ(’)l nær Flekke- fjord (7.3 km.) som gammel grusvei med bredde 3.8 in 4.4 m.; profilet er bakket med stigninger indtil l: 5, dog gjennemgaaende bedre end paa det østenfor liggende parti. Fra Ti-ol(l(lale)z, hvorfra en kort afstikker fører ned til Flekkefjord (se flg.), fortsættes i nordlig retning langs Grise- fjorden og de kanaliSerede indsjøer Løgerne og Logevatn til anløbsstedet Flikke ved bunden af sidstnævnte sjø (ca. 6.8 km.); veien bestaar her af gammel grusvei afvekslende med talrige kortere omlæguinger til cl1aussee, udførte med største stigning 1:l5 dels af Flekkefjordbanen, dels af Statens veivæsen. De gjenstaaende ældre par-tier har for størstedelen nogenlunde gode stigningsforhold med undtagelse af den yderst besværlige Loge- bakke med ca. l: 4. Fra Flikke til Bakke grændse ved Lundevat1z (6.7 km.) haves udelukkende chaussee med bredde 3.75 m. og Største st-igning l: 15, hvilken dog i Lavoldbakken, hvor en længere samlet op- stigning fra Logevatn forekommer, af Flekkefjordbanen senere har maattet omlægges paa en kortere Strækning med 1: l4. Sam- mesteds passeres jernbanelinjen med broovergang. Hovedveien, der særlig mellem Flikke og Lun(levatn har været stærkt befær(let, vil vestenfor F lekkefjord tabe meget af sin betydning, naar jern- baneanlægget er fuldført. Samlet 1ængde ca. 20.8 km. En kort afstikker fra veiskjellet i T1“old(lalen til FZ8ZikP—Z).OT’(Y, dels grusvei, dels chaussee, anlagt af Flekkefjordbanen, der nær bygrændsen passeres med broovergang. Længde ca. 0.5 km. Fra den vestlandske hovedvei ved toppen af Lai:oldbakken er anlagt en chauSsee ned til Flikei(l brygge ved Lundeva-tn (48 m. o. h.Ï). Veibredde 3.75 m., jevnt fald I: 15. Denne vei vil ligesom hovedveien tabe det meste af sin be- tydning efter jernbanens anlæg. Længde 1.3 km. Den samlede længde af Nes l1erreds hovedveie bliver saa- ledes 2:3.(i hm. Andre rodelagte kjøreveie. I Nes herre(l findes føl- gende by-gdeveie: 1. Fra den vestlandSke hovedvei ved Fede grændse sydover