Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/61

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

52 I‘ISTER OG MANDAl‘S AM’I’. Kristiansand i 189l“—95, deraf 3 paa Lundssiden. For udenbys rederi er bygget 4 fartoier. Af de første var l jernskib og af de sidste l jernskib, begge byggede ved Kristiansands mekaniske Værksted Ved dette er derhos i l891—95 bygget ialt 17 damp- skibe, hvoraf 5 for regning af indenbys rederi, 1l for udenbys samt 1 for Statens regning. En dok i byens nærhed har været benyttet adskilligt, tildels af større fartøier, saavel seil— som dampskibe. l Kristiansand er T1;eWid og R(m(leszm(Z meier12S“amlag, som be- gyndte i l887 og eies af melkeleverandørerne. Meieriets omtrent- lige værdi anslaa.es til 3O OO0 kr. I aaret l9OO er til meieriet indveiet 937 l43 kg. melk, hvor- af er produceret 2000 kg. smør, 7000 kg. magerost og 4000 kg. mysost; desuden solgt som fløde 45 O0O kg. og som melk 782 l43 kg. Meieriet sysselsætter 3 mand og 5 kvinder. Til producen- terne er udbetalt ialt kr. 9O 041.04. Skummemaskine benyttes ikke; som drivkraft anvendes dampkraft. I l895 var til meieriet indmaalt 56() 472 liter melk, kjærnet 3360 kg. smør, ystet 8215 kg. magerost og 7000 kg. mysost. Meieriet sysselsatte da 2 mand og kvinder ved meieriet og 3 kvinder ved udsalgsstederne. Der anvendtes is og brugtes ikke damp som drivkraft i 1895. KT’í8ffíGll8GIld m1e-im-i begyndte sin virksomhed i l881 og eieS ikke af melkeleverandørerne; sammen med meieriet drives hus- holdni11gshandel. Meieriets omtrentlige værdi anslaaes til 1500() kr. I l900 er til meieriet indmaalt 180630 liter melk, deraf blev ikke produceret Smør og ost, men solgt som flede 1830O liter og solgt som melk l3l 5O0 liter. Meieriet sysselsætter 2 mand og 2 kvinden Til producenterne er udbetalt ialt kr. 20165.30. Skummemaskine benyttes ikke. Som drivkraft anvendes haandkraft. I l895 var til meieriet indmaalt 18O 364 liter melk, og deraf kjærnet 8O0 kg. smer. Meieriet sysselsatte i l895 l mand ved meieriet, 2 mand og 3 kvinder ved udsalgsstederne. Der an- vendtes is og brugtes ikke damp som drivkraft. Kjø1lji)rsyn“ing. Kjodets kvalitet er ikke god, hvilket skyldes især den omstændighed, at byens indvaanere heller vil have magert end fedt kjød, og de vil ikke betale godt kjed bedre end daarligt Slagtevægten er for okser 11O kg., hest l8O, Svin 76, faar ]2, gjet 13, gjødkalv 32 og spædka1v l3 kg. Af det slagtede gaar omtrent Ö,““’6 til brug i byen og Ve sen-