Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/601

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

590 I.ISTI—III OG MANDALS AMT. Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaard- navne: .—l-9Dlll7l(Yl““(l(lg er dannet af mandsnavnet .lsm:1n(lr. Hogstad kommer sandsynligvis af mandsnavnet Hagi. ]1’eistad er at forklare af mandsnavnet Reiðarr eller Rei()u(f3—. 0ldfund: Stenalder . . . . 3 Broncealder . . . O Ældre jernalder . . . l Yngre — . .... 2 Tilsammen G Paa .—1belnes er fundet en stenøks ca. *Xs m. dybt i jorden under en stenhe11e; under stedet, hvor den fandtes, skal have været «et slags murværk». Paa .lIidbø er fundet fragment af en stenøks og ved stranden paa Hitterøen en fiskekrog af ben. Den er særdeles smukt arbeidet, kun 2.l c-m. lang. Den blev fundet 1.:l m. dybt lige ved stranden og er antagelig fra stenalderen. Fundet fra ældre jernalder bestaar af den før omtalte ruuesten fra Reistad (bind I, pag. 592). Fra yngre jernalder har man et guldfund fra I—I(esta(l. Her fandt man i 1845 2 guldringe nær over- fladen, staaende paa kant tæt ved hinanden, paa et lidet jordstykke, som ligger mellem et brat fjeld og en stor sten, som netop var blevet sprængt. Den største. en flettet halsring af guld, findes i universi- tetets oldsagsamling, den anden, en mindre armring, blev kjøbt af kong 0scar I og tilhører nu kronprinsessen af Danmark. Det andet fund fra yngre jernalder er fra Midbø og har været en kvindegrav. Hitterø kirke er en korskirke af tømmer med taarn, op- ført l854, med 80O siddepladse. Den har en klokke fra 1752, der var brugt i den gamle i 1852 nedrevne kirke. He’tra kirh;ia var Hitterø annekskirkes gamle navn. Sognet var anneks til Sogndal, indtil det ifølge resolution af 3lte januar 182O overgik til det nye Flekkefjord præstegjeld. Egen præst er nævnt i 1348. Legater. Marthe .lIalene Thorkilds(latfm“ har ved gav-ebrev af 12te april 1859 skjænket 5O spd., hvoraf renten aarlig an- vendes til indkjøb af bøger, helst religiøse, for sognets fattige skolebørn. T ollak Fin.9n(ess og hustru Grethe Cathrine Finsnæss’s legat er Op- rettet ved gav-ebrev af 4de december 1894 med tillægsklausul af 6te juni 1895 af enke Grethe Cathrine Finsnæss til bedste f0I’