Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/585

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ð?4 LlSTER OG MANDAI.S A3lT. Af industrielle anlæg er der i l1erredet et elektri(—itPts- lI‘’(8I’k for Flekkefjord ved Sagefossen. 19 personer drev ved udgangen af aaret 19O0 landhandel efter bevilling eller handelsbrev i Liknes og Fede tilsammen. De vigtigste bande-lssteder er Fede og B“irkelandstrand. I Fede herred var i 19OO ingen rettighed til udskjænkning af øl eller brændevin Fede landboforening begyndte 1891; dens formaal er jordbrugets og kvægavlens fremme. Medlemmernes antal ved ud- gangen af aaret l90O var 60. Fede kreaturforsikring traadte i virksomhed 1890. Forsikringssum pr. 3lte december var 20018 kr. Fede sparebank havde i l90O en forvaltningskapital af 46 989 kr., hvoraf var formue 2 701 kr. Fede er postaabne1—i i Fede herred og tillige anløbssted for dampskibet, som gaar til Øie i Liknes. Der er ingen telegraf— eller rigstelefonstatio11er i herre(let, men der er privattelefon. “ Den tætteste bebygning findes nederst i Fededalen ved kirken, hvor der ligger 30 huse paa begge sider af hovedveien. Nogen bebygning er der ogsaa i den øvrige del af (lalen, og forøvrigt er den spredt omkring paa heierne. Sætre findes ikke. Husansamling i Fede herred er ved Fede med 41 be- boede huse og en hjemmehørende folkemængde i l900—paa 194. Fede er et strandsted, der ligger noksaa vakkert til paa en aurflade mellem temmelig bratte knauser af øiegneis paa Fede- fjordens nordvestside. Stedet skylder sin opkomst sildefiskerierne i det l9de aar- l1un(lrede, men er nu et stille sted, hvorfra der udføres endel stav. Fedee1ven, som kommer ud her, er paa en strækning af 1 km. seilbar til et kort stykke ovenfor broen for hovedveien. og en del af strandstedet ligger ved denne bro, en del længer syd fra Fede kirke og nordover. Her er der nogle smaa gader langs elven. Gaarden Fede havde i 1825 94 beboere i 2l familier; her staar sognets kirke. — Gaarden Fede blev 1563 af Niels .]ensen, foged over Lister len, solgt til Ja(“ob Har(lmbergs enke, fru Sophie LyChe, som da