Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/581

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

57O I.1sTEn OG MANI)Al.S AMT. falder i fjorden og er vistnok beslægtet med det gamle ord jit, lavtliggende land med græsvækst, og hvoraf mange navne Fif, Fifje, ]V’eden, Fe(Zje og flere. Fede hel-re(l ligger paa begge sider af Fedefjorden. Fede kirke ligger omtrent midt i Fede herre(l paa Fede- fjordens nordside under nordlig bredde 58Ô l4‘ 39“ og under længde vest for Kristiania meridian 54‘ 7“. “ Herre(let er et kystherred. Fede he-rreds største udstrækning fra nord til syd er ca. 13 km. og fra øst til vest ca. 1l.5 km. Fede herre(l omgives af N(—.w, B(:kke. Likn(Þs. Lyngdal og HGl’l“Bd l1erreder. W Af herredets samlede areal,— 64.5 I(11l.2, er alt fast- land. I lærredet er ingen oer. Fede herred ligger paa den nor(lvestre og sydøstre side af den i nordøstlig retning indgaaende Fedefjord, og landet paa fjordens nordvestside igjen ligger paa begge sider af Fedeelven. Herredet, som paa de fleste steder har brat affald mod fjorden, har en stor del af bebygningen i l1øiderne over denne. Fjeldene naar saavel i syd som i nord for fjorden op til over 30O m. Ved Fedefjorden og det fra samme opgaaende Fedeelx-ens dalføre (leles Fede herred. Landet øst for Fededalen og nordvest for Fede- fjorden stiger steilt op fra dalen og fjorden. De høieste fjelde er Fl-øiflan(lsf)el(l, 510 m., trigonometrisk punkt, som ikke er let at bestige, nærmere fjorden ligger Frels- heien, 322 m. F(’(Z88ll’(’ll-V (Z(ll.f()l’(’ gaar fra Fedefjordens nordside nordlig som en trang dal mellem bratte fjeldsider ind i Gyland herred. Nede ved fjorden nær ved kirken er en tæt bebygning i Fede strand- sted; ellers er der nogle gaarde i dalen. Landet vest for Fededalen har sine høieste punkteri den østre del og sænker sig mod vest. I herredets nordlige del paa grændsen af Gylaud ligger B“st11hei1W,:287 m., længer syd .?lIehei(—n og Nerhei(—n og nær fjor- den 1S’(m(l.whei(1n, 299 m. l1øi. Landet syd eller sydøst for Fedefjorden er fort- sættelsen af Kvinesl1eia og stiger temmelig steilt op fra fjorden. Fjeldene naar lier op til en høide over 38O m. i nogen Uf- stand fra fjorden.