Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/578

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

a 1.lKNES HERBE1). t 567 I 1623 gjenopførtes Liknes hovedkirke fra nyt af. Et sagn har fortalt, at tømmeret til denne kirke var l1ugget paa den nu træløse hei ved «Sleti» (ovenfor præstegaarden i retningen mod Lyngdal). l629 opførtes en ny kirke for Hægebostad. Paa Fede var en ny kirke opført 1602. Til (1c11i11c sidste kirke havde en Jørgen Smit i Bergen i aaret l609 skjænket et alterklæde. Da Saniuel Sørensen Friis var præst, 17l3—1725, solgte Fredrik IV de norske kirker ved auktion. Kjøberne blev paa visse betingelser eiere af jordegods, tiende o. s. v. imod at holde kirkerne vedlige og i fornødent fald opføre dem fra nyt, sørge for brød og vin o. s. v. Ofte kjøbtes kirkerne af privatmænd, men ofte ogsaa af vedkommende menighed. For Liknes kirke opnaaedes(l725) høi pris, nemlig 1500 rdl. i «kroner», Fede kjøbtes 1724 for 6OO rdl. kroner, Hægebost-ad for 400,Gyland for l lO, Hittero for 600, Kvaas for 5()O, Konsmo for l00, Spind for 400, alle fire kirker i Bjellands“ kald for 18() o. s. v., samtlige af aln1uen. Fjotland kirke blev ikke solgt, fordi den ikke besad jordegods eller tiende og derfor ingen kjøber kunde finde. Af kjøbesummen betalteS det halve kontant, for den anden haIvpart gav almuen obligat-ion. I 176O deltes Kvinesdal præstegjeld i to nye kald. Liknes og Fede kaldtes indtil 184l «(Nedre Kvinesdal præstegjeld», Hæge- bostad, Eiken og Fjotland («Øvre Kvinesdal præstegjeld». Legater. Skolen-æsenets legater har en samlet kapital af 77 spd. 60 skill. Diderik Bøgc-ad skjænkede ved gavebrev af 9de mai 1759 55 rdlr., hvis ronter anvendes til lærdom og nytte for sognets fattige skolebørn. Hans .“II)(Y(’]’S(W Berg paa Barbo ved Arendal skjænkede l0O rdlr. til undervisning af sognets fattige børn. Ved udgangen af 1856 udgjorde disse legaters kapitalformue 8O spd. 92 skill. ]?’I’(’(f)“ik .Y1n-g“Pnsen Mon skjænkede til sognets fattigkasse uden gavebrev 1OO spd., som indbetaltes i 1839. Anne Niel.sdattei— Moy skjænkede i 1846 ligeledes uden gave- brev til samme kasse renten af 5O spd. Legaternes samlede kapital udgjorde ved udgangen af 18513 l56 spd. Hovedveie. Af omlæguingen over Kvinesheien af den vestlandske l1ove(lvei (Møskedalsveien) var i 1901 færdig føl- gende to parceller inden Liknes herre-d: 1. Paa østsiden af vandskjel1et fra herredsgrændsen mod Lyngdal ved (§IlIgg(’I’(lffIt frem om Før-land til skaret (—Pa(l‘Ien;). Veilængde 4.2 km.